Wycena wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach wewnątrzgrupowych – OECD zachęca do dalszych dyskusji

Magdalena Mysińska
Magdalena Mysińska Starszy Konsultant
kontakt

Transfery aktywów niematerialnych np. sprzedaż baz klienckich, know-how, technologii czy patentów w grupach kapitałowych są powszechną praktyką.

Wyceny takich transakcji sprawiają podatnikom znaczące trudności, co może kreować ryzyko podatkowe. Wynika to często z faktu braku konkretnych wytycznych, jak takie wyceny powinny być sporządzane na cele podatkowe. Dodatkową trudnością jest charakter przedmiotu wyceny, który często utrudnia przygotowanie wiarygodnych założeń do wyceny, które mogą być w łatwy sposób zweryfikowane.

Problem ten został zauważony przez OECD w ramach inicjatywy BEPS, w ramach której w 2015 roku opublikowano Raport z Działania 8-10 „Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” odnoszący się do tego zagadnienia. Raport ten został zaakceptowany przez administracje podatkowe w październiku 2015 roku.

23 maja 2017 roku OECD przedstawiła dodatkowo rekomendacje skierowane do administracji podatkowych w zakresie proponowanego sposobu implementacji mechanizmów wypracowanych w ramach Działania 8-10. Chociaż wytyczne zawarte w raporcie Implementation Guidance on Hard-to-Value Intangibles – HTVI skierowane są do organów podatkowych, warto aby podatnicy zwrócili na nie uwagę. Znajomość standardów oceny takich transakcji przez organy podatkowe, pozwoli podatnikom na bardziej bezpieczne strukturyzowanie takich transakcji i tym samym ograniczy ryzyko z zakresu cen transferowych.

Jak wskazuje raport, jednym z głównych powodów różnic w wycenach przeprowadzanych przez podatnika i organy jest asymetria dostępności informacji, tj. podatnik posiada dostęp do licznych danych i założeń wymaganych do dokonania wyceny, podczas gdy organy muszą bazować na informacjach dostarczonych przez podatnika. Z tego względu różnice w dostępie do informacji często mogą prowadzić do zróżnicowanych wartości wyceny. Mając to na uwadze OECD rekomenduje administracjom podatkowym następujące działania, mające na celu także zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego:

  • Organy mają prawo dokonywać korekt z zakresu cen transferowych powołując się na wyniki ex post dokonanych przez podatnika transakcji, ale zaktualizowana wycena nie powinna być oparta na rzeczywistych przychodach lub przepływach pieniężnych bez uwzględnienia prawdopodobieństwa wystąpienia takiego przychodu lub przepływu w momencie zawierania transakcji transferu HTVI przez podatnika.
  • W przypadku gdy analiza wykaże, iż wartość transferu została ustalona niezgodnie z zasadą ceny rynkowej, organy mogą doszacować przychód, ale decyzja taka nie powinna być bezwarunkowa i organy podatkowe powinny rozważyć ogół czynników związanych z transakcją.
  • W projekcie wytycznych zaleca się, aby organy podatkowe stosowały takie praktyki kontrolne, które pozwolą im na szybką identyfikację rezultatów ex post oraz na podjęcie działań jak szybko to możliwe.

Temat wycen transakcji niematerialnych jest także na agendzie Komisji Europejskiej, ktora w grudniu 2016 r. zaakceptowała Raport The Study on the Application of Economic Valuation Techniques for Determining Transfer Prices of Cross Border Transactions between Members of Multinational Enterprise Groups in the EU, który porusza kwestie specyfiki wycen dokonywanych na potrzeby cen transferowych.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach wewnątrzgrupowych jest tematem złożonym i jak widać stanowi duże zainteresowanie administracji podatkowych. Dlatego kluczowe dla podatników jest odpowiednie podejście do takiej wyceny, które pozwoli na bezpieczne ustrukturyzowanie transakcji na cele podatkowe. W szczególności wyceny takie powinny być oparte na wiarygodnych i dających się uzasadnić założeniach, które zostaną w odpowiedni, na cele podatkowe, sposób udokumentowane. Dlatego istotne jest, aby takie wyceny były zweryfikowane także od strony podatkowej i możliwości ich obrony w dyskusji z fiskusem, a nie wyłącznie od strony poprawności zastosowanych technik wyceny.

 

Powiązane teksty