Uproszczona procedura APA: jest projekt ustawy

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

 

22 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień APA.

 

Uproszczona procedura APA – projektowany kształt przepisów

Projekt ustawy, na który czekało wielu podatników zapowiada możliwość zastosowania uproszczonej procedury APA z ograniczeniem do:

 • usług o niskiej wartości dodanej (jednocześnie wprowadzając definicję takich usług),
 • opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Procedura ma mieć zastosowanie do przypadków charakteryzujących się stosunkowo niewielkim ryzykiem działań mających na celu uszczuplanie bazy podatkowej lub transferowanie dochodów.

Wprowadzane postępowanie w sprawie uproszczonych porozumień cenowych ma polegać w szczególności na następujących rozwiązaniach:

 • ograniczenie zakresu informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego oraz dostosowanie tego zakresu do specyfiki transakcji, dla których przewidziany jest uproszczony tryb postępowania, z jednoczesnym zwiększeniem nacisku na wykazanie przez podatnika, że nie podejmuje działań mających na celu uszczuplanie bazy podatkowej lub transferowanie dochodów;
 • umożliwienie składania oświadczeń zamiast przedstawiania dużej liczby dokumentów;
 • wprowadzenie ryczałtowej opłaty za wniosek o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego niezależnej od wartości transakcji, co do zasady niższej niż w przypadku obecnie obowiązujących przepisów;
 • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu zakończenia postępowania w sprawie uproszczonego porozumienia cenowego;
 • wprowadzenie możliwości przeniesienia wniosków składanych przez podatników przed wejściem w życie projektu ustawy w ramach obecnie obowiązującego trybu postępowania do uproszczonego trybu postępowania w przypadku spełnienia przesłanek do zastosowania trybu uproszczonego;
 • wprowadzenie możliwości zmiany wniosków o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego na wnioski o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego w przypadku, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie uproszczonego porozumienia cenowego i odwrotnej zmiany wniosków w przypadku, gdy zachodzą okoliczności umożliwiające wydanie uproszczonego porozumienia cenowego;
 • określeniu zasad kontrolowania prawdziwości informacji przedstawianych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego–w celu zapewnienia, że wprowadzane uproszczenia będą miały zastosowanie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

W przeciwieństwie do regularnej APA, na możliwość złożenia wniosku o zawarcie uproszczonego porozumienia cenowego nie będą miały wpływu toczące się postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe i postępowania przed sądem administracyjnym.

Okres obowiązywania uproszczonej APA ma wynosić maksymalnie 3 lata podatkowe i może być odnawiane na kolejne, maksymalnie trzyletnie okresy.

Opłata od wniosku ma wynosić 20.000 złotych.

Rozstrzyganie sporów w zakresie podwójnego opodatkowania

Ustawa oprócz zawierania uprzednich porozumień cenowych oraz uproszczonych porozumień cenowych zawiera także przepisy dotyczące rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, w tym:

Rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej,

 • Procedur eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych,
 • Procedur wzajemnego porozumiewania się prowadzonych na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Korekt krajowych.

 

O statusie prac legislacyjnych dotyczących komentowanej ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Powiązane teksty


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>