Transakcje kontrolowane z 2018 r. według nowych zasad? Tak, ale ostrożnie

Podatnik może – na podstawie przepisów przejściowych – wybrać regulacje bardziej korzystne, które zwalniają go z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.134.2019.1.AK.

Zmienione od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o CIT ograniczyły obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo, na podstawie przepisów przejściowych, podatnik ma prawo zastosować je retroaktywnie do transakcji kontrolowanych, realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r.

Stan faktyczny

Z możliwości takiej skorzystała spółka prowadząca działalność polegającą na realizowaniu założeń polityki mieszkaniowej Gminy Miasto, która jest jej jedynym udziałowcem. W roku 2018 przeprowadzała ona transakcje z podmiotami powiązanymi, z Gminą Miasto oraz ze spółkami komunalnymi, w których Gmina Miasto jest jedynym udziałowcem. Wnioskodawca wskazał, że w roku 2017 nie sporządzał dokumentacji cen transferowych z uwagi na wyłączenie ustawowe dotyczące podmiotów powiązanych Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu do roku poprzedniego, obok występujących już wcześniej powiązań o charakterze kapitałowym, w roku 2018 wystąpiły również powiązania o charakterze rodzinnym.

Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną, chcąc upewnić się, że nie musi przygotowywać dokumentacji cen transferowych. Jej zdaniem – zgodnie z przepisami przejściowymi – do transakcji kontrolowanych, realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. może zastosować zasady obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., które zwalniają z obowiązku dokumentacyjnego podmioty powiązane ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki. Podkreślił, że wybór nowych regulacji będzie miał zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. W ocenie organu wystąpienie dodatkowych powiązań o charakterze rodzinnym nie ma wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia wskazanego w ustawy o CIT.

Nowy reżim do wszystkich transakcji kontrolowanych

Omawiana interpretacja jest zgodna z celem wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r. regulacji, czyli ograniczeniem obowiązków w zakresie cen transferowych. Warto jednak pamiętać, że decydując się na retroaktywne stosowanie nowych regulacji, należy stosować je do wszystkich transakcji kontrolowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. W przypadku całkowitego zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego jest to na pewno korzystne dla podatników. Większą ostrożność należy zachować, gdy zastosowanie regulacji obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. będzie skutkować jedynie ograniczeniem obowiązków dokumentacyjnych. Dlaczego?

Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej w artykule pt. „Stary czy nowy reżim prawny? – oto jest pytanie”

Współautor: Ryszard Grzelczak – konsultant w Zespole Cen Transferowych w EY

Powiązane teksty