Transakcje kontrolowane z 2018 r. według nowych zasad? Tak, ale ostrożnie

Podatnik może - na podstawie przepisów przejściowych - wybrać regulacje bardziej korzystne, które zwalniają go z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.134.2019.1.AK. Zmienione od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o CIT ograniczyły obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo, na podstawie przepisów przejściowych, podatnik ma prawo zastosować...

Dokumentacja cen transferowych w trzech krokach

Nowe wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych wprowadzone od 2019 roku mogą być stosowane również do transakcji z 2018 r. Opisujemy krok po kroku ścieżkę podatnika przed podjęciem decyzji o zmianie podstawy prawnej dla dokumentacji cen transferowych. Począwszy od 2019 roku, do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Przepisy...

Ceny transferowe: możliwe ułatwienia dla MSP

Opublikowany projekt wprowadza zasadnicze zmiany w przedmiocie cen transferowych i dąży do zmniejszenia administracyjnego obciążenia małych i średnich podatników w tym zakresie. Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje...

Więcej czasu na dokumentację TP

Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji wewnątrzresortowych rozporządzenie przesuwające o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji wewnątrzresortowych rozporządzenie, które ma wydłużyć o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, podatnicy realizujący transakcje wewnątrzgrupowe za 2017 r. mają czas na sporządzenie dokumentacji lokalnej tzw....

MF odpowiada na pytania odnośnie CBC-P

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą edycję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie formularza CBC-P. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania w sprawie składania tzw. formularza CBC-P. Podatnicy do końca października 2017 r. musieli po raz pierwszy zmierzyć się z obowiązkiem złożenia powiadomienia dot. raportowania Country-by-Country poprzez złożenie formularza, który dotyczył...

Dla jakich transakcji sporządzać dokumentację cen transferowych?

Przepisy art. 9a ustawy o CIT oraz art. 25a ustawy o PIT wskazują, że dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona dla transakcji, której wartość wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekroczy określone wartości. W przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajduje limit 30 tys. euro. Dla pozostałych...

Czemu służy dokumentacja cen transferowych i dlaczego należy ją mieć?

Tylko kompletna dokumentacja podatkowa chroni przed zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku w wysokości 50 proc. doszacowanego dochodu. Art. 9a ustawy o CIT dość szczegółowo reguluje zakres przedmiotowy treści dokumentacji podatkowej, wskazując konkretne elementy, które powinna ona zawierać. Spełnienie obowiązku dokumentacyjnego jest o tyle istotne, że dokumentacja to podstawowe źródło dowodowe zawierające informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy istoty...

Ceny transferowe: Czy dokumentacja musi zawierać analizę rynkową

Celem dokumentacji podatkowej jest umożliwienie organom podatkowym weryfikacji, czy ceny w transakcjach między podmiotami powiązanymi są rynkowe. Nie oznacza to jednak obowiązku dołączania do dokumentacji analizy rynkowej. Zakres informacji zawartych w treści dokumentacji podatkowej został wskazany przez ustawodawcę w art. 9a ustawy o CIT. Dokumentacja jest podstawowym źródłem informacji o transakcji, a jej rola...

Ceny transferowe: Dokumentowanie transakcji cash pool

Od kilku lat obserwujemy zwiększenie zainteresowania międzynarodowych i krajowych podmiotów powiązanych strukturami pozwalającymi na efektywne zarządzanie płynnością finansową w ramach grup kapitałowych. Jedną z wykorzystywanych struktur jest system cash pool polegający na gromadzeniu na wspólnym rachunku grupowym środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów powiązanych i zarządzaniu zgromadzoną kwotą w celu osiągnięcia korzyści skali. Cash...

Kiedy najlepiej pomyśleć o dokumentacji cen transferowych i dowodach uzasadniających ich politykę

Przygotowanie dokumentacji to proces złożony i czasochłonny, dlatego warto o nią zadbać w momencie przeprowadzania transakcji. Pozwoli to m.in. zgromadzić na bieżąco argumentację na obronę stosowanej polityki cen transferowych. To kluczowe, bo materiał zebrany po zakończeniu postępowania kontrolnego nie będzie rozpatrzony. Transakcje z podmiotami powiązanymi stanowią stały element codziennej działalności w funkcjonowaniu złożonych struktur kapitałowych....