Restrukturyzacja – czy jesteśmy bezpieczni?

Michał Gawrysiak
Michał Gawrysiak Senior Manager
kontakt

Nowe przepisy w zakresie cen transferowych aktualizują zagadnienia dotyczące rozliczania restrukturyzacji. Defence file pomoże zneutralizować ewentualne negatywne skutki podatkowe restrukturyzacji.

Nowe przepisy, które weszły w życie w 2019 r. doprecyzowały regulacje dotyczące traktowania procesu restrukturyzacji z perspektywy cen transferowych, wprowadzając nowe kryteria w tym zakresie. Jednocześnie wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące recharakteryzacji i pominięcia transakcji, na postawie których organy podatkowe mogą kwestionować skutki podatkowe restrukturyzacji.

Nowe przepisy: ceny transferowe i restrukturyzacja

Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące cen transferowych w procesie restrukturyzacji. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie restrukturyzacji, które mają istotny wpływ na działalność podatnika. Zmiany takie definiowane są jako istotna zmiana relacji handlowych lub finansowych (w tym zmiany w umowach) oraz przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów i kategorii ryzyk, w wyniku którego średnioroczny EBIT podatnika zmienia się o co najmniej 20% w porównaniu do EBIT oczekiwanego bez restrukturyzacji.

Nowe przepisy wskazują na szereg elementów analizy cen transferowych, które powinny być uwzględnione w procesie badania porównywalności. Jednym z kluczowych jest określenie, czy w ramach restrukturyzacji należne jest wynagrodzenie z tytułu przeniesienia potencjału do generowania zysku oraz czy wysokość takiego wynagrodzenia jest zasadna.

Z perspektywy restrukturyzacji istotne są również przepisy o recharakteryzacji transakcji. Zgodnie z nimi, organy podatkowe określając wysokość dochodu (straty) podatnika w sytuacji biorą pod uwagę faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji (restrukturyzacji) oraz zachowanie jej stron. Jeśli organy uznają, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie przeprowadziłyby restrukturyzacji lub jej zakres byłby inny, mogą dokonać doszacowania dochodów podatnika pomijając efekty podatkowe restrukturyzacji lub zmieniając ich poziom adekwatnie do zmian w zakresie restrukturyzacji.

Restrukturyzacja pod szczególnym nadzorem fiskusa

Praktyka wskazuje, że procesy restrukturyzacyjne są obszarem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Nowe przepisy i związane z nimi wyjaśnienia wskazują, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości.

Jeśli podatnik wprowadził zmiany w modelu biznesowym, modelu rozliczeń skutkujące możliwością rozpoznania tych zmian jako restrukturyzacji lub takie zmiany planuje, wskazane jest przygotowanie odpowiedniego materiału dowodowego (defence file). Defence file ogranicza ryzyko kwestionowania przez organy podatkowe całego procesu restrukturyzacji lub jego elementów oraz konsekwencji podatkowych restrukturyzacji.

Czy to jest dla mnie?

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych będą obowiązywać bezwzględnie dla transakcji zawieranych w 2019 r. Stąd też wskazane może się okazać przygotowanie organizacji do nowego standardu dokumentacji procesów restrukturyzacyjnych w przypadku zmian, które zostaną wprowadzone w bieżącym roku.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami EY.

Powiązane teksty