Rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych opublikowane

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt
Joanna Pachnik
Joanna Pachnik Starszy Menedżer
kontakt

Zakres regulacji jest tak obszerny i szczegółowy, że podatnicy powinni jak najszybciej rozpocząć prace nad dokumentacją.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało Rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie precyzuje wybrane kwestie dotyczące dokumentacji cen transferowych i wprowadza definicje kluczowych pojęć dotyczących dokumentacji. To odpowiedź na wątpliwości i zastrzeżenia podatników zgłaszane na etapie konsultacji społecznych dokumentu.

Pierwsi podatnicy zobligowani będą do złożenia oświadczenia o kompletności przygotowanej dokumentacji już 31 marca 2018 r. zgodnie z projektowanymi wymaganiami. Mają oni coraz mniej czasu na jej sporządzenie. Ze względu na dynamikę zmian w tym zakresie, podatnicy powinni jednocześnie monitorować kształt wprowadzanych regulacji. Jeśli dalsza procedura legislacyjna zostanie przeprowadzona bez zmian na dalszym etapie, Rozporządzenie wejdzie w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poniżej prezentujemy podsumowanie kluczowych elementów dokumentacji Local File / Masterfile, które zgodnie z brzmieniem ostatecznej wersji Rozporządzenia powinny być uwzględnione przy jej sporządzaniu.

Dokumentacja Local File

Nowa forma dokumentacji lokalnej, tzw. Local File stanowi odejście od dotychczasowej metodologii sporządzania dokumentacji cen transferowych, która miała charakter transakcyjny. W obecnym stanie prawnym dokumentacja Local File nabiera bardziej ekonomicznego charakteru. Powinna ona m.in. prezentować istotne transakcje wewnątrzgrupowe ze wskazaniem ich wpływu na wyniki finansowe podatnika, a także przedstawiać charakterystykę otoczenia biznesowego danego podmiotu.

Nowa forma Rozporządzenia wskazuje na następujące zmiany w dokumentacji Local File:

1. Dane podmiotów
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem Rozporządzenia, podatnicy będą mieli obowiązek wskazania w dokumentacji nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, ich dane adresowe (w tym kraj, miasto, ulicę, numer domu i lokalu oraz adres strony internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona), numery identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych (a w przypadku ich braku, inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych) oraz informację dotyczącą rodzaju powiązań między podmiotami powiązanymi.
W tym zakresie nowe Rozporządzenie jest spójne z poprzednią wersją.

2. Analiza funkcjonalna
Opublikowane właśnie Rozporządzenie przewiduje, że dokumentacja podatkowa powinna zawierać opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za rok podatkowy, dokonywany odrębnie dla każdego rodzaju działalności, obejmujący analizę funkcjonalną i profil funkcjonalny. Rozporządzenie znosi obowiązek wyjaśnienia, czy dokumentowana transakcja jest powiązana z inną transakcją lub zdarzeniem, oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego.

3. Analizy porównawcze
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT w brzmieniu obowiązujacym od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym dany rok podatkowy równowartość 10 mln EUR, zobowiązani są do opracowania analiz porównawczych przeprowadzonych dla podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków w transakcjach między podmiotami powiązanymi podlegającymi temu obowiązkowi. Analizy te muszą zawierać dane porównywalne o niezależnych podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli są one dostępne dla podatnika. W przypadku niedostępności danych, obowiązkowe jest załączenie opisu zgodności warunków transakcji ustalonych z podmiotmai powiązanymi, z warunkami które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Obowiązki podatnika pozostają takie same w zakresie analiz porównawczych, jednak wprowadzone zmiany nie wpłyną na zakres obowiązków dotyczących analiz benchmarkingowych.

Dokumentacja Masterfile

Obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej, tzw. Masterfile dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły wartość 20 mln EUR. Dokumentacja ta powinna zawierać wskazanie sporządzającego ją podmiotu, strukturę organizacyjną, politykę cen transferowych, opis działalności gospodarczej grupy, opis sytuacji finansowej grupy oraz opis zawartych porozumień cenowych.

Nowa forma Rozporządzenia wprowadza następujące zmiany w dokumentacji Masterfile:

1. Struktura podmiotów powiązanych
Aktualna wersja Rozporządzenia wskazuje, że dokumentacja Masterfile powinna prezentować strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych (wcześniej obligatoryjnym elementem była prezentacja struktury prawnej, właścicielskiej, zarządczej oraz geograficznej). Rozporządzenie, w nowej wersji, nakłada konieczność udostepnienia informacji dot. struktury organizacyjnej również w formie schematu, wskazującej nazwy, formy prawne i miejsca siedziby podmiotów powiązanych, wraz z informacją na temat podmiotów powiązanych posiadających udział w kapitale tych podmiotów.

2. Polityka cen transakcyjnych
Nowe brzmienie analizowanego Rozporządzenia nie wprowadza istotnych zmian w zakresie opisu zasad wyznaczania cen transakcyjnych. Zakres informacji dotyczacy polityki cen transferowych nadal pozostaje obszerny.

Podatnicy zobowiązani są do jej zaprezentowania w odniesieniu do:
• usług (w tym sposobu przypisania kosztów tych usług i wyznaczania wynagrodzenia za te usługi)
• wartości niematerialnych (w tym efektów prac badawczo-rozwojowych)
• finansowania działalności gospodarczej podmiotów powiązanych w grupie podmiotów powiązanych, niezależnie od formy tego finansowania (w szczególności udzielonych lub otrzymanych kredytów lub pożyczek, umów o zarządzaniu płynnością finansową oraz udzielonych lub otrzymanych gwarancji lub poręczeń, a w przypadku finansowania oferowanego przez wybrany podmiot powiązany z grup) wraz z informacją o nazwie podmiotu pełniącego taką rolę oraz miejscu efektywnego zarządu tym podmiotem
• innych obszarów działalności grupy, w stosunku do których podatnik uzna za stosowne określenie zasad wyznaczania cen transakcyjnych

3. Opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych
Zgodnie z nowym brzmieniem Rozporządzenia, w zakresie opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych, obowiązkowym elementem dokumentacji grupowej są informacje dotyczące istotnych łańcuchów wartości dodanej, przedstawione również w obligatoryjnej formie diagramu, wraz z opisem profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń w ramach danego łańcucha. Dodatkowo wprowadzono obowiązek zaprezentowania w dokumentacji rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków w ramach poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej (wcześniej obowiązek dotyczył zaprezentowania informacji na temat dostawców i odbiorców – największych pod względem przychodów grupy produktów lub usług oraz produktów lub usług, stanowiących ponad 5% przychodów grupy).

4. Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych
Zgodnie z nową treścią Rozporządzenia rozszerzono zakres obowiązków informacyjnych dotyczących opisu istotnych wartości niematerialnych. Za obligatoryjne uznano zaprezentowanie informacji dotyczących największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo-rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby, a także nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby.

5. Sytuacja finansowa grupy
W nowej wersji Rozporządzenia doprecyzowano próg istotności finansowania podlegający szczegółowemu opisowi. Aktualnie w tym zakresie za obligatoryjny uznaje się opis sposobu finansowania grupy podmiotów powiązanych przez podmioty niezależne, zawierający listę kredytów oraz pożyczek otrzymanych od podmiotów niezależnych, które stanowią ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy podmiotów powiązanych.

Mając na uwadze tak szczegółowy zakres danych wymagany dla dokumentacji cen transferowych, podatnicy powinni możliwie pilnie rozpoczynać prace nad jej opracowaniem. Istotne dla podatników objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji grupowej może okazać się precyzyjne opracowanie Masterfile, ponieważ brzmienie wprowadzanych przepisów definiuje szersze wymogi niż wypracowane na gruncie OECD. Wobec tego, centralne opracowanie dokumentacji grupowej z uwzględnieniem wyłącznie wymogów OECD może skutkować brakiem kompletności tej dokumentacji z perspektywy polskich przepisów.

Powiązane teksty