Polska i USA podpisały porozumienie w sprawie wymiany raportów CbCR (Country-by-Country Reporting)

Podpisanie umowy niweluje ryzyko nałożenia na polskie spółki  zależne obowiązku secondary filling, tj. obowiązku złożenia raportu CbCR w Polsce przed podmiot zależny, nawet jeśli nie jest ostateczną spółką dominującą ani spółką wyznaczoną do przygotowania takiego raportu.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i strony amerykańskiej podpisali pod koniec grudnia 2017 r. porozumienie pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbCR. Precyzuje ono zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach. W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w szczególności przychodu do opodatkowania, zapłaconych podatków i miejsca prowadzenia działalności.

Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić organom podatkowym ocenę ryzyka w zakresie cen transferowych.

Zawieranie porozumień CbCR wynika z zaleceń OECD, przedstawionych w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting – zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków).

Dotychczas nie było jasne, czy polskie podmioty zależne, których podmiot nadrzędny przygotowujący raport CbCR był ulokowany w USA będą musiały także w Polsce złożyć taki raport. Tak wynikało z literalnego brzmienia ustawy o wymianie informacji, która nakładała dodatkowe obowiązki na polskie spółki zależne ze względu na brak podpisania kwalifikowanej umowy o wymianie informacji podatkowych z USA.

Polska jest już stroną wielostronnego porozumienia zawartego w 2016 r. na podstawie wielostronnej konwencji o pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych (MLI), jednakże USA zawiera jedynie porozumienia bilateralne w tym zakresie i nie jest stroną MLI. Podpisanie tego porozumienia rozwiewa wątpliwości polskich spółek zależnych.

 

Powiązane teksty