Liczne uwagi do projektu zmian uszczelniających interpretacje mogą opóźnić jego wejście w życie

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt
Paweł Gamrot
Paweł Gamrot Starszy konsultant
kontakt

Jeśli zmiany wejdą w życie w planowanym kształcie, niektóre firmy będą musiały zaktualizować interpretacje wydane przed zmianą ustawy.

Ministerstwo Finansów już w kwietniu przystąpiło do prac legislacyjnych mających na celu uszczelnienie interpretacji podatkowych. Planowane zmiany miałyby miały wpływ zarówno na interpretacje indywidualne wydawane po wejściu w życie potencjalnych zmian, jak i wydane i posiadane przed podatników do tej pory interpretacje.

17 maja 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych, jak również stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu w sprawie zmian.

Zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych kwestionują przede wszystkim utratę mocy obowiązujących obecnie interpretacji indywidualnych, wyłączenie mocy ochronnej interpretacji wydanej na wniosek grupowy (i to od dnia jej wydania), w określonych sytuacjach, wydłużenie terminu na wydanie interpretacji, niespójnych definicji podmiotów powiązanych i korzyści podatkowej oraz zakresu wymaganych informacji do złożenia wniosku grupowego.

Planowane zmiany szczególnie pilnie powinni śledzić podatnicy, którzy otrzymali interpretacje indywidualne lub planują o takie interpretacje wystąpić, w obszarze transakcji lub innych czynności, realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Zastrzeżenia do podstawowych założeń projektu mogą wpłynąć na termin wejścia ustawy w życie

Pierwotnie zakładany termin przesyłania uwag i stanowisk do Ministerstwa Finansów ustalony został na 24 kwietnia 2018 r., co nawet w opinii Ministerstwa zostało określone jako termin krótki, wynikający z potrzeby pilnego przyjęcia projektowanych przepisów. Być może Ministerstwo będzie musiało jednak wprowadzić duże zmiany ze względu na zgłoszone uwagi.

Poważne zastrzeżenia zostały podniesione już w ramach uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych, m.in. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych zgłosiły też m.in. Najwyższy Sąd Administracyjny, Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych, związki pracodawców (BCC, Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), spółki z udziałem Skarbu Państwa, oraz inne związki i stowarzyszenia branżowe.

Zgłoszone uwagi dotyczą przede wszystkim:

  • wygaśnięcia obowiązujących interpretacji indywidualnych, których przedmiotem był stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmujące transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotów powiązanych w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie projektu, jeżeli nie zostaną w tym terminie przekazane dodatkowe informacje wskazane w projekcie ustawy

Wskazywane jest przede wszystkim naruszenie ochrony praw nabytych i zasadę niedziałania prawa wstecz. Ponadto, podawany jest negatywny efekt w postaci niepewności co do stabilności stanowionego prawa i zaufania do państwa. Ten efekt rozważany jest szczególnie w kontekście dokonywanych transakcji, zwłaszcza długoterminowych przedsięwzięć, co do których decyzje zostały podjęte na podstawie uzyskanych interpretacji indywidualnych, w wyniku czego naruszona zostałaby również zasada ochrony interesów w toku.

  • wyłączenia ochrony interpretacji wydanej na wniosek grupowy w sytuacjach określonych w projektowanym art. 14u Ordynacji podatkowej

Zgłoszone uwagi wskazują, że interpretacje powinny dotyczyć przepisów prawa, które powinny być odczytywane jednolicie bez względu na wartości realizowanych transakcji lub czynności oraz okres ich realizacji. Proponowane przepisy wymuszają monitorowanie parametrów wskazanych we wniosku, które mogą zmieniać się w zależności od otoczenia gospodarczego. Takie podejście może tworzyć stałą niepewność co do ciągłości ochrony prawnej wynikającej z wydanej interpretacji.

  • wydłużonego terminu na wydanie interpretacji grupowej w stosunku do terminu ustalonego dla interpretacji indywidualnej

Podnoszony przede wszystkim jest problem niepewności przez długi okres czasu, który może mieć wpływ na podjęcie decyzji dotyczących planowanych operacji gospodarczych. W obliczu nieprzystającego do dynamiki życia gospodarczego okresu oczekiwania na wydanie interpretacji, część transakcji i innych zdarzeń może utracić uzasadnienie ekonomiczne.

  • definicji podmiotów powiązanych i korzyści podatkowych zawartych w projekcie ustawy

Definicja podmiotów powiązanych zawarta w projekcie ustawy wydaje się znacznie bardziej ogólna niż wynikająca z przepisów dotyczących podatku dochodowego (w szczególności dotyczących cen transferowych), dlatego konieczne jest doprecyzowanie intencji ustawodawcy. W przypadku definicji korzyści podatkowej, przeniesienie jej treści z przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania może mieć nieoczekiwane skutki w postaci oderwania od istoty powstania, tj. czy została ona osiągnięta zgodnie, czy tez w sprzeczności z przedmiotem i celem ustaw podatkowych.

  • zakresu wymaganych przez projekt ustawy informacji

Krytyka zakresu informacji wymaganych od podatnika dotyczy przede wszystkim opisu (w ocenie podmiotów zbyt szerokiego i mało precyzyjnego) oraz konieczności wykonania czasochłonnych i kosztownych analiz, które sprawiają, że podatnik nie jest w stanie ocenić prawidłowości złożonego wniosku, a w konsekwencji może to ograniczać dostępność ważnego narzędzia do zarządzania ryzykiem podatkowym.

Z czym w praktyce mogą wiązać się dla podatników planowane zmiany?

Przede wszystkim podatnicy powinni na bieżąco monitorować postęp prac legislacyjnych nad planowanymi zmianami w Ordynacji. Tempo prac nad projektem jest bardzo szybkie, co wskazało samo Ministerstwo.

Już teraz warto dokonać inwentaryzacji posiadanych przez podatnika interpretacji indywidualnych. Jeśli zmiany wejdą w życie w planowanym kształcie, po stronie przedsiębiorstw wystąpi konieczność aktualizacji interpretacji wydanych jeszcze przed wejściem w życie omawianych zmian. Wówczas konieczne okaże się dokonanie przeglądu posiadanych interpretacji pod kątem kryteriów do objęcia wnioskiem grupowym. Przegląd ten powinien zostać wykonany dość szybko, albowiem w aktualizacji powinna zostać wykonana w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Będzie to stanowiło warunek konieczny, aby przedsiębiorcy mogli zachować ważność posiadanych interpretacji.

Podatnicy planujący złożenie wniosku o interpretację, który mógłby być objęty w przyszłości przepisami dotyczącymi wniosków grupowych, powinni wziąć pod uwagę analizę wpływu zmian legislacyjnych na jego rozpatrzenie.

Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć KUP w rozliczeniu usług i licencji wewnątrzgrupowych? Zapraszamy do udziału w krótkim, bezpłatnym szkoleniu online „Rozliczenia grupowe bez limitu?”.

Więcej informacji i rejestracja

Powiązane teksty