Korekty cen transferowych: i wstecz, i na bieżąco

Mariusz Kozłowski
Mariusz Kozłowski Associate Partner
kontakt

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r. (i później), a dotyczące roku podatkowego 2018, powinny być rozpoznawane „na bieżąco”. Natomiast korekty dotyczące rozliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2019 r. powinny być rozpoznawane „wstecz”.

Temat korekt cen transferowych na gruncie ustawy o CIT od wielu lat budzi liczne wątpliwości. I choć od początku 2019 r. kwestie zostały uregulowane w przepisach (a dokładnie w art. 11e ustawy o CIT), to nadal rozstrzygnięcia wymagają pytania podatników dotyczące jeszcze stanu prawnego obowiązującego przed zmianami. Na jedno z takich pytań udzielił odpowiedzi Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej z 22.02.2019 r. o nr 0114-KDIP2-2.4010.629.2018.2.AS.

Fiskus: korekta na bieżąco

W stanie faktycznym wskazanej interpretacji podatnik płacił powiązanemu kontrahentowi za udostępnione w formie licencji prawa do własności intelektualnej. W wyniku późniejszej analizy modelu cen transferowych kontrahenci uznali, że pierwotnie przyjęty model rozliczeń opierał się na błędnych parametrach. W efekcie, licencjodawca otrzymywał zbyt niskie wynagrodzenie, nieadekwatne do pełnionych przez siebie funkcji. Strony postanowiły więc skorygować dotychczasowe rozliczenia. W ocenie podatnika korekta w tym przypadku powinna być rozpoznana „wstecz”, gdyż wynikała z oczywistej omyłki, która nastąpiła w momencie pierwotnego ustalania ceny. Nie zgodził się z tym Dyrektor KIS, który uznał, że korekta powinna być rozpoznana na bieżąco. Przyczyną nieprawidłowości była bowiem błędna metodologia kalkulacji wynagrodzenia, a nie błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Dyrektor KIS wskazał przy tym, że „na moment ujmowania (…) faktury pierwotnej w kosztach uzyskania przychodów, wynagrodzenie było ustalone w sposób właściwy, a więc faktura pierwotna w sposób właściwy dokumentowała rozliczenie (…)”.

Korekta na bieżąco po spełnieniu pięciu warunków

Komentowana interpretacja stanowi interesujący punkt odniesienia w dyskusji o zasadzie ceny rynkowej. Zgodnie z zaprezentowaną w niej tezą, jeśli ujawnienie nieprawidłowości modelu cen transferowych następuje w przyszłości, w wyniku ujawnienia nowych informacji bądź okoliczności, to pierwotne rozliczenie należy uznać za prawidłowe. Takie założenie jest szczególnie istotne w kontekście wprowadzonego 1 stycznia 2019 r. art. 11e ustawy o CIT. Dlaczego? Otóż zgodnie z nim korekta cen transferowych (rozumiana jako zmiana wysokości przychodów lub kosztów podatkowych) jest ujmowana w roku, którego dotyczy, jeżeli spełnionych jest równocześnie pięć warunków (m.in. jeden z nich dotyczy tego, aby transakcje były realizowane na warunkach rynkowych w trakcie roku podatkowego, inny warunek to potwierdzenie korekty w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta).

Nie wiadomo, jak organy podatkowe będą interpretować art. 11e, ale odnosząc rozstrzygnięcie Dyrektora KIS na grunt znowelizowanej ustawy wydaje się, że w analizowanej sprawie warunek rynkowości pierwotnego rozliczenia byłby spełniony. Dyrektor KIS stwierdził bowiem, że wadliwość modelu rozliczeń ujawniła się dopiero po fakcie. W efekcie, w przypadku spełnienia pozostałych warunków z art. 11e znowelizowanej ustawy, przedmiotową korektę należałoby rozpoznać „wstecz”.

Korekta cen transferowych – podsumowanie

Mając na uwadze przepisy przejściowe, z których wynika, że nowe zasady mają zastosowanie do korekt wystawionych dla transakcji realizowanych po 1 stycznia 2019 r. należy wskazać, że korekty cen transferowych wystawione w 2019 r. (i późniejszych okresach), ale dotyczące roku podatkowego 2018, powinny być rozpoznawane „na bieżąco”. Takie podejście wynika z uznania (jak w omawianej interpretacji), że przyczyną korekt cen transferowych nie jest pierwotny błąd rozliczenia, lecz okoliczności znane później.

Natomiast korekty cen transferowych dotyczące rozliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2019 r. powinny być rozpoznawane „wstecz”.

Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej, artykuł dostępny jest tutaj

Współautor: Karolina Sak-Karwacka, ekspert w zespole cen transferowych

Powiązane teksty