Korektę in plus w rozliczeniach pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej rozlicza się na dzień zapłaty

Momentem powstania przychodu spółki w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych (tzw. true-up) jest dzień otrzymania przez nią płatności.

Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 5 września 2016 r. (IBPP1-2/4510-543/16-2/KP).

Wnioskodawcą interpretacji jest polska spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT, która należy do ogólnoświatowej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją stali.

Zgodnie z przyjętą w grupie polityką cen transferowych, spółka polska jako dystrybutor powinna osiągać niski, ale stabilny zysk, który został określony na poziomie EBIT równym 1,75 proc. za 2015 roku. Polityka grupy przewiduje także mechanizm korekt końcowo-rocznych. Oznacza to, że jeżeli rzeczywiście zrealizowany przez spółkę polską wynik na działalności dystrybucyjnej będzie odbiegać od przyjętych założeń dotyczących poziomu zysku (tj. od poziomu EBIT – 1,75 proc.), to rentowność spółki polskiej zostanie skorygowana do docelowego poziomu. W rezultacie, jeżeli spółka polska uzyska wynik inny od założonego, to otrzyma dokumenty księgowe dotyczące wyrównania z tytułu cen transferowych in plus lub in minus. Otrzymane korekty nie będą powiązane z konkretnym zakupem produktów, lecz będą się odnosić do ogółu kosztów zakupów spółki. Kwota korekty dochodowości nie będzie również wpływać na ceny zakupionych produktów, a przez to na konkretne faktury, poszczególne pozycje z tych faktur, czy pierwotnie stosowane ceny.

W związku z tym spółka zapytała w którym okresie powinna rozpoznać w rozliczeniu podatkowym otrzymany w lutym 2016 r. dokument księgowy dokumentujący wyrównanie dochodowości spółki z tytułu cen transferowych za cały 2015 r. (in plus).

Zdaniem spółki, powinna ona rozpoznać kwoty wynikające z dokumentu księgowego dokumentującego wyrównanie dochodowości z tytułu cen transferowych za 2015 r. „na bieżąco”, tzn. w okresie rozliczeniowym roku 2016, w którym otrzymała dokument księgowy.

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się Izba Skarbowa w Katowicach. Jej zdaniem momentem powstania przychodu jest dzień otrzymania płatności z tytułu noty korygującej. W związku z tym uznała stanowisko spółki za nieprawidłowe.

W analizowanej interpretacji podatnik miał wątpliwości dot. momentu rozpoznania faktur korygujących otrzymanych w danym roku podatkowym, a dotyczących wyrównania dochodowości za cały poprzedni rok. Mechanizm korekt cen transferowych (tzw. mechanizm TP adjustment) i wystawiania faktur korygujących jest powszechną praktyką w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Często się go używa w przypadku rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grup kapitałowych w celu doprowadzenia dochodowości / rentowności podmiotu do odpowiedniego poziomu zysku określonego na poziomie rynkowym (tj. zgodnie z zasadą arm’s length), który powinien odzwierciedlać profil funkcjonalny podmiotu, czyli jego kontrybucję w prowadzoną działalność.

W omawianej interpretacji organ podatkowy uzależnił moment rozliczenia faktury korygującej od momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania noty  korygującej (in plus) dotyczącej wyrównania dochodowości za cały rok podatkowy. Zdaniem organu spółka powinna rozpoznać przychód w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a dzień powstania przychodu określić zgodnie z jej art. 12 ust. 3e, tj. na dzień otrzymania środków finansowych z tytułu faktury korygującej dotyczącej wyrównania dochodowości.

Organ uznał, że faktura korygująca nie jest powiązana bezpośrednio z konkretnymi transakcjami spółki, gdyż nie dochodzi do wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub świadczeń usług na rzecz spółki, w związku z tym art. 12 ust. 3a ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania.

Tym samym organ podatkowy odciął się od nowych przepisów wprowadzonych 1 stycznia 2016 roku do ustawy o CIT, dotyczących momentu rozliczenia korekty kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 15 ust. 4i ustawy o CIT. Zgodnie z nimi, korekty powinny być dokonywane poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym. Wg nowych przepisów korekty powinny być rozliczane „na bieżąco” pod warunkiem, że korekta kosztów uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Okazuje się, że zdaniem organu, wprowadzone nowe przepisy do ustawy o CIT dotyczące korekt nie dają we wszystkich przypadkach klarownej odpowiedzi co do momentu rozliczenia faktur korygujących. W rezultacie, w sytuacji otrzymywania jakichkolwiek korekt z grupy kapitałowej należy dokładnie przeanalizować istotę, cel oraz moment ich otrzymania w celu precyzyjnego ustalenia kiedy takie korekty powinny być rozliczone. Można się również zwrócić z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia tej kwestii przez organ podatkowy.

Powiązane teksty