Exit fee w kosztach bez limitu

Mariusz Kozłowski
Mariusz Kozłowski Starszy Menedżer
kontakt

Opłata wewnątrzgrupowa dotycząca zmiany modelu biznesowego, która polega na przeniesieniu aktywów niematerialnych oraz transferu potencjału zysku, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z pominięciem limitu z art. 15e ustawy o CIT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-3.4010.629.2018.1.APO.

 

Wraz ze zmianami, jakie weszły w życie w 2018 r. w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych pojawiło się szereg wątpliwości co do tego, które koszty podlegają limitowaniu.

Przypomnijmy, że dodany w 2018 r. art. 15e ustawy o CIT zawiera katalog usług niematerialnych objętych limitem wydatków mogących stanowić dla podatnika koszty podatkowe. Ograniczeniami objęte są nie tylko świadczenia wymienione wprost w ustawie, tj. m.in.: usługi doradcze, usługi badania rynku, usługi reklamowe, usługi zarządzania i kontroli, wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości niematerialnych i prawnych, ale też „świadczenia o podobnym charakterze”. Wyłączone z kosztów podatkowych są wydatki na wskazane wyżej usługi w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty tzw. podatkowej EBIDTA (z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 3 mln zł).

Świadczenia o podobnym charakterze, czyli?

W praktyce najwięcej wątpliwości rodzi otwarty katalog usług niematerialnych podlegających limitowaniu, czy też niesprecyzowanie terminu “korzystanie lub prawo do korzystania”. Przed podobnymi stanęła polska spółka, która wraz z powiązaną niemiecką spółką planowała zmianę wzajemnego modelu współpracy. Chciały przenieść kluczowe funkcje, ryzyka oraz aktywa niematerialne posiadane przez niemieckiego podatnika do polskiej spółki. Z kolei niemiecki podatnik miał zmienić swoją strategiczną do roli rutynowego dystrybutora produktów spółki. W związku z przejęciem takich aktywów polski podmiot zobowiązany był do zapłaty na rzecz niemieckiego podatnika wynagrodzenia z tytułu transferu potencjału zysku (exit fee).

Chcąc upewnić się, że należność z tytułu przeniesienia aktywów niematerialnych oraz exit fee może zostać rozpoznana w kosztach podatkowych z pominięciem limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Dyrektor KIS potwierdził, że ograniczenie z ww. przepisu w tym przypadku nie ma zastosowania i zgodził się z przedstawioną przez podatnika argumentacją.

Przychylne stanowisko fiskusa

Omawiana interpretacja jest kolejną przychylną dla podatników w tym kontekście. Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przez Dyrektora KIS np. w interpretacjach indywidualnych nr 0111-KDIB1-3.4010.327.2018.2.MO oraz nr 0114-KDIP2-2.4010.545.2018.2.AG.

Nie można jednak jednoznacznie potwierdzić, że w innym stanie faktycznym, stanowisko organu będzie takie samo. Dlatego, w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym wyłączeniem z kosztów danego rodzaju wydatku poniesionego w związku ze zmianą modelu biznesowego, rekomendowane jest wystąpienie o interpretację indywidualną.

Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej, artykuł dostępny jest tutaj

Współautor: Filip Sobkiewicz, starszy konsultant w zespole cen transferowych EY

Powiązane teksty