Dokumentacja cen transferowych w trzech krokach

Michał Gawrysiak
Michał Gawrysiak Senior Manager
kontakt

Nowe wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych wprowadzone od 2019 roku mogą być stosowane również do transakcji z 2018 r. Opisujemy krok po kroku ścieżkę podatnika przed podjęciem decyzji o zmianie podstawy prawnej dla dokumentacji cen transferowych.

Począwszy od 2019 roku, do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Przepisy przejściowe pozwalają jednak podatnikom na wykorzystanie tych przepisów również w przypadku przygotowywania dokumentacji za rok 2018. Zmiany w przepisach obejmują m.in.:

 • nową definicję obowiązków dokumentacyjnych
 • nowe kryteria determinujące obowiązek dokumentacyjny
 • nowe zasady dotyczące przygotowania dokumentacji i jej elementów
 • zmiany w odpowiedzialności zarządu

Nowe możliwości dokumentacji cen transferowych

Wykorzystanie nowych przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych może ograniczyć dotychczasowe obowiązki dokumentacyjne spoczywające na podatniku. Przepisy, które weszły w życie począwszy od 2018 roku wprowadzają bowiem:

 • wyższe progi dla wartości transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu – w efekcie obowiązek dokumentacyjny może nie aplikować się do części transakcji, które dotychczas takim obowiązkiem były objęte
 • wyłączenie, pod pewnymi warunkami, transakcji krajowych z obowiązku dokumentacyjnego – transakcje zawierane przez podatnika z krajowymi podmiotami powiązanymi mogą być wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego

Jednocześnie nowe przepisy wprowadzają:

 • dodatkowe wymogi związane z uzasadnieniem, że ceny stosowane w dokumentowanych transakcjach z podmiotami powiązanymi muszą odpowiadać tym, które w porównywalnych warunkach określiłyby między sobą podmioty niezależne
 • rozszerzony zakres oświadczenia Zarządu podatnika, które poza stwierdzeniem, iż dokumentacja podatkowa została przygotowana zawiera również potwierdzenie, że ceny stosowane w dokumentowanych transakcjach zgodne są z zasadą ceny rynkowej
 • nowe sankcje podatkowe w przypadku doszacowania dochodu lub redukcji straty podatnika w wyniku zakwestionowania poziomu cen transferowych

Podatnik, zanim podejmie decyzję by wykorzystać nowe przepisy podatkowe dotyczące dokumentacji cen transferowych, powinien przeprowadzić analizę korzyści, ewentualnych kosztów i ryzyk z nią związanych.

Ścieżka analizy metody rozliczeń cen transferowych

Rekomendujemy podjąć następujące kroki:

Krok 1 – Inwentaryzacja

W oparciu o dane dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2018:

 • Identyfikacja transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Grupowanie transakcji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującymi w roku 2018 oraz nowymi przepisami roku 2019
 • Określenie wartości poszczególnych grup transakcji na potrzeby identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego

Krok 2 – Parametryzacja

 • Na podstawie informacji finansowej spółki i jej podmiotów powiązanych za rok 2017 ustalenie progów transakcyjnych w myśl przepisów obowiązujących w roku 2018
 • Ustalenie progów dokumentacyjnych dla poszczególnych grup transakcji zgodnie z przepisami roku 2019
 • Określenie pozycji podatkowej spółki i jej podmiotów powiązanych z perspektywy czynników uniemożliwiających wyłączenie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych

Krok 3 – Określenie obowiązku dokumentacyjnego

Ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji cen transferowych dla roku 2018 przygotowanej w oparciu o stare i nowe przepisy oraz nakładu pracy niezbędnego na przygotowanie takiej dokumentacji w poszczególnych reżimach prawnych.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami EY, którzy przeprowadzą Państwa przez ten proces.

Powiązane teksty