Coraz mniej czasu na APA za 2018 r.

Michał Gawrysiak
Michał Gawrysiak Senior Manager
kontakt

APA umożliwi podatnikowi zaliczenie części kosztów z art. 15 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów. APA wydana w 2019 r. umożliwi uwzględnienie kosztów z 2018 r.

 

Począwszy od 2018 roku, zgodnie z przepisami art. 15e CIT wydatki poniesione na nabycie usług (np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządczych) oraz określonych wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, know how) od podmiotów powiązanych stanowią koszty uzyskania przychodu tylko do określonego limitu kwotowego.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

  • Kosztów usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi
  • Kosztów związanych z transakcjami będącymi przedmiotem decyzji APA

Podatnicy przeprowadzili analizy, mające na celu wykazanie wskazanego powyżej bezpośredniego związku. Tam gdzie taki związek nie był oczywisty, podatnicy mogli również występować o interpretację podatkową. W ten sposób zapewniana mogła być odliczalność tych kosztów.

Niemniej jednak, nie wszystkie typy wydatków podlegające ograniczeniu wynikającemu z art. 15e CIT można objąć powyższymi działaniami. Dla tej grupy kosztów, jedynym sposobem zapewnienia możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie pozytywnej decyzji APA, obejmującej prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności.

Czy możliwe jest jeszcze zaliczenie do KUP wydatków poniesionych w roku 2018?

Przepisy art. 15e CIT wskazują, że ochrona APA i możliwość zaliczenia wydatków związanych z transakcją objętą porozumieniem do kosztów uzyskania przychodów możliwa jest

  • w okresie obowiązywania decyzji
  • w roku wydania decyzji oraz
  • w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Zatem możliwe jest jeszcze zaliczenie wydatków poniesionych w roku 2018 do kosztów uzyskania przychodów i skorygowanie rocznej deklaracji podatkowej za rok 2018. Warunkiem koniecznym jest, aby decyzja w sprawie APA została wydana jeszcze w roku 2019. Zatem, w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, które

  • podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e CIT oraz
  • nie mogły być objęte innymi działaniami niż APA

wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie postępowania o wydanie decyzji. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z przepisami, decyzja APA powinna być wydana w ciągu 6 miesięcy.

Sytuacja podatników może ulec zmianie

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad uproszczoną procedurą, która pozwoli podatnikom na uzyskanie uproszczonej decyzji APA na potrzeby zapewnienia możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Prace takie prowadzone są od ponad roku i w dalszym ciągu Ministerstwo Finansów nie wskazało oczekiwanej daty ich zakończenia. Nie jest również znany nawet projekt taki przepisów. Stąd nie ma pewności np. czy uproszczona procedura będzie miała zastosowanie do wszystkich typów usług, bez względu na ich wartość.

Po opublikowaniu nowych przepisów i wprowadzeniu do reżimu APA procedury uproszczonej powinna być możliwość reklasyfikacji procesów APA związanych z art. 15e CIT na tę procedurę.

Powiązane teksty