Ceny transferowe: możliwe ułatwienia dla MSP

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

Opublikowany projekt wprowadza zasadnicze zmiany w przedmiocie cen transferowych i dąży do zmniejszenia administracyjnego obciążenia małych i średnich podatników w tym zakresie.

Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje istotne zmiany w nowych przepisach o dokumentacji cen transferowych wprowadzonych w 2017 r.

Proponowane podniesienie progów dokumentacyjnych może okazać się ułatwieniem dla podatników, jednak jednocześnie w praktyce może oznaczać konieczność zmiany dopiero co wypracowanego podejścia do dokumentacji i ustalenia na nowo jakie transakcje podlegają dokumentacji, a co za tym idzie przeprowadzenia dodatkowych analiz. Podatnicy, którzy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy nie musieli sporządzać dokumentacji, mogą zostać objęci tym obowiązkiem, co wynika ze zniesienia kryterium przychodów lub kosztów osiąganych przez dany podmiot (aktualnie 2 mln EUR) na rzecz zastąpienia go kryterium wartości transakcji. W praktyce okazać się może, że podmioty, które nie przekroczyły aktualnie obowiązującego progu wprowadzającego obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej, będą musiały ją przygotować, gdyż realizują transakcje przekraczające proponowany próg wartości transakcji.

Jako pozytywne należy ocenić wprowadzenie wydłużonych terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. W oparciu o nasze doświadczenie, dla wielu firm termin na sporządzenie dokumentacji pokrywający się z terminem na sporządzenie deklaracji CIT okazał się ogromnym wyzwaniem administracyjnym. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom podatników jest również akceptacja dokumentacji grupowej w języku angielskim, do tej pory organy oczekiwały jej sporządzenia w języku polskim.

Nowym rozwiązaniem proponowanym w projekcie jest wprowadzenie bezpiecznych stawek, a co za tym idzie uproszczonych zasad rozliczeń dla usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek. Ich zastosowanie ma zabezpieczyć podatników przed kwestionowaniem zastosowanej ceny pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Pośród proponowanych zmian warto zwrócić uwagę na jednoznaczne doprecyzowanie zasad dokonywania korekt wynikających ze stosowanych przez firmy polityk cen transferowych, w tym warunku ich symetrycznego potwierdzania przez drugą stronę transakcji. Dotychczasowa praktyka dot. korekt nie była bowiem jednolita i przysparzała wielu trudności interpretacyjnych.

Fundamentalne zmiany w zakresie cen transferowych wynikać mogą z wprowadzenia definicji kluczowych pojęć w tym zakresie. Wprowadzenie legalnych definicji kluczowych pojęć może zapoczątkować ich ujednoliconą wykładnię przez organy podatkowe i sądy.

Powiązane teksty