„5 kroków w 5 tygodni” – odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez uczestników webcastu EY

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

15 listopada 2017 r. przeprowadziliśmy webcast EY: „5 kroków w 5 tygodni, czyli jak szybko i samodzielnie opracować dokumentację cen transferowych w oparciu o nowe przepisy.”

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kluczowe pytania, najczęściej zadawane przez uczestników

1. Po jakim kursie przeliczamy limity w euro w celu ustalenia obowiązków dokumentacyjnych ciążących na spółce?

Wyrażone w euro wielkości dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji (lokalnej, analiz porównawczych, deklaracji CIT-TP oraz dokumentacji Masterfile) przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.

W praktyce, np. dla ustalenia obowiązków dokumentacyjnych za rok 2017 pokrywający się z rokiem kalendarzowym należy odnieść się do średniego kursu NBP z 31 grudnia 2016 r.

2. Czy przychody stanowiące podstawę ustalenia obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych dotyczą roku 2017 czy 2016?

W celu ustalenia obowiązków dokumentacyjnych (tzn. czy podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej, analiz porównawczych, czy też dokumentacji grupowej), należy zweryfikować przychody lub koszty spółki za rok poprzedzający dany rok podatkowy, tzn. dla roku finansowego 2017 podstawę stanowić będą przychody lub koszty za rok finansowy 2016.

Aby zweryfikować, czy transakcja danego rodzaju podlega obowiązkowi dokumentacji, należy ustalić jej wartość za rok podatkowy, który objęty jest dokumentacją.

3. Czy po przekroczeniu limitu dokumentację trzeba będzie sporządzać dla wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi czy tylko dla tych podmiotów, dla których limit został faktycznie przekroczony?

Brzmienie przepisów ustawy CIT wskazuje, że za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym określoną przepisami wartość (rozpoczynając od progu minimalnego w wysokości 50 000 euro w zależności od wielkości podatnika).

4. Jak się wypełnia CIT-TP?

Wypełnienie uproszczonego sprawozdania tzw. „deklaracji CIT-TP” poza wskazaniem podstawowych danych identyfikacyjnych wymaga szczegółowej inwentaryzacji transakcji wewnątrzgrupowych, a także weryfikacji zdarzeń, które miały miejsce w spółce w okresie objętym deklaracją (w szczególności restrukturyzacje, nieodpłatne świadczenia). Wymaga to również zweryfikowania charakteru transakcji wewnątrzgrupowych oraz profilu funkcjonalnego podatnika. Wobec tego, istotne pozostaje uzyskanie informacji w zakresie stanu faktycznego dotyczącego zawieranych transakcji oraz profilu podatnika.
Oczekuje się, że Ministerstwo Finansów opublikuje praktyczne informacje w zakresie wypełniania deklaracji CIT-TP wzorem formularza CBC-P przed upływem terminu na jej złożenie.

Mając na uwadze, że deklaracja CIT-TP może okazać się praktycznym narzędziem do typowania podmiotów do kontroli, podkreślamy istotne znaczenie jej poprawnego opracowania.

5. Czy analiza cen rynkowych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi może się opierać tylko na danych zagranicznych lub tylko na danych krajowych?

Zgodnie z ustawą CIT, analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Doprecyzowanie wymogów w zakresie analiz porównawczych znalazło się w Rozporządzeniu w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które nakłada na podatników obowiązek wskazania założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny.

Wobec tego zagadnienie porównywalności podmiotów wskazanych w analizie porównawczej należy analizować każdorazowo przez pryzmat charakteru badanej transakcji i dostępności podmiotów porównywalnych na polskim rynku.

6. Z jaką częstotliwością należy aktualizować analizę danych podmiotów niezależnych? Czy wystarczy raz na 3 lata?

Dokumentacja podatkowa obejmująca analizę porównawczą zgodnie z ustawą CIT podlega w tym zakresie aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany.

Wobec tego, jeśli na rynku, którego dotyczy dokumentowana transakcja nastąpiły zmiany uzasadniające jej aktualizację, może okazać się ona konieczna wcześniej niż po upływie 3 lat.

Chcesz wiedzieć więcej?

Obejrzyj nagranie z webcastu >>

Powiązane teksty