Nowy projekt zmian w CIT i PIT może wprowadzić gruntowne zmiany w zakresie cen transferowych

Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych.

Opublikowany projekt proponuje istotne zmiany w nowych przepisach o dokumentacji cen transferowych wprowadzonych w 2017 r. Projektowane zmiany z jednej strony dążą do zmniejszenia obciążenia administracyjnego podatników poprzez zwiększenie progów dokumentacyjnych, co może istotnie ograniczyć wolumen transakcji objętych tym obowiązkiem. Nowelizacja wprowadza również „bezpieczne przystanie” (safe harbours) dla marż w niektórych kategoriach transakcji. Z drugiej strony wprowadza do przepisów o cenach transferowych zupełnie nowe elementy,  jak m.in. otwarcie katalogu stosowanych metod szacowania dochodu podmiotów powiązanych oraz zwiększenie uprawnień organów w zakresie oceny zasadności zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi transakcji. Warto też zwrócić uwagę na zwiększenie w projekcie limitów odliczalności kosztów licencji i usług wewnątrzgrupowych z 5 do 10% EBITDA.

Kluczowe zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych

Istotne zmiany czekać mogą podatników w obszarze sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zaprezentowany projekt:

 1. Wprowadza nowe progi dokumentacyjne dla dokumentacji lokalnej (znosząc dotychczasowe obowiązki mierzone wielkością przychodów lub kosztów osiąganych przez podatnika
 • 10 mln zł: zakup/sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych, środków trwałych, finansowanie dłużne (wartość finansowania), poręczenia i gwarancje (suma gwarancyjna)
 • 2 mln zł: sprzedaż/zakup oraz korzystanie/udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych (WNIP), usługi, korzystanie/udostępnianie środków trwałych, przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego, inne transakcje
 1. W nowy sposób definiuje obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej

Obowiązek jej przygotowania występuje jeżeli kumulatywnie spełnione zostaną 3 warunki:

 • podmiot jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej
 • należy do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 mln zł

Projekt przewiduje możliwość opracowania dokumentacji grupowej w języku angielskim.

 1. Wprowadza nowe terminy na sporządzenie dokumentacji:
 • lokalnej – 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
 • dokumentacji grupowej – 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
 1. Zastępuje formularz CIT/PIT TP nowym dokumentem składanym w formie elektronicznej TP-R

Uproszczone rozwiązania (safe harbours)

Nowym rozwiązaniem proponowanym w projekcie jest wprowadzenie bezpiecznych (uznawanych przez organy podatkowe za rynkowe) stawek marż dla usług o niskiej wartości dodanej na poziomie min. 5% dla świadczenia usług i maksymalnie 5% w przypadku ich nabywania. Choć zastosowanie tych stawek zwalnia podatnika z przygotowania benchmarku dla marż, to warunkiem jest spełnienie dość rygorystycznych warunków m.in. posiadania przez usługobiorcę kalkulacji obejmującej informacje o rodzaju i wysokości kosztów uwzględnionych w kalkulacji, a także sposobu wyboru i zastosowania kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów korzystających z danej usługi o niskiej wartości dodanej. Samo uznanie usługi za usługę o niskiej wartości dodanej wymaga spełnienia konkretnych warunków.

Podobne rozwiązanie jest proponowane dla niektórych pożyczek. Jeżeli oprocentowanie pożyczki będzie ustalone w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marży określanej w drodze rozporządzenia, po spełnieniu dodatkowych kryteriów takich jak m.in. maksymalnie 5-letni okres pożyczki czy limit pożyczek z podmiotami powiązanymi wynoszący 20 mln zł  będzie traktowane jako oprocentowanie rynkowe.

Uprawnienia organów i metody

Do kluczowych pośród proponowanych zmian należy zaliczyć wprowadzenie uprawnienia organu przy doszacowaniu do stwierdzenia, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zrealizowałby danej transakcji lub zrealizowałyby inną transakcję lub inną czynność (tzw. nierozpoznanie transakcji kontrolowanych lub ich recharakteryzacja). Tak daleko idącym uprawnieniom dla organów powinny  towarzyszyć kontrole o  wysokiej jakości merytorycznej, co wymagać będzie od kontrolujących głębokiego zrozumienia mechanizmów biznesowych oraz praktyk rynkowych.

Istotny charakter praktyczny ma projektowane otwarcie katalogu metod ustalania cen poprzez dopuszczenie (w przypadku braku możliwości zastosowania metod ustalania cen transferowych) stosowania innych metod, w tym technik wyceny, o ile metody te prowadzą do ustalenia ceny na poziomie jaki ustaliłby podmioty niepowiązane.

Zmiany limitów

Skierowany do konsultacji publicznych projekt wprowadza również istotne zmiany w zakresie wprowadzonych w ostatnim czasie limitów  odliczalności dotyczących finansowania i usług wewnątrzgrupowych. Zmiany dotyczyć mają ustawy CIT w zakresie:

 • 15 e – limit dotyczący możliwości odliczania kosztów usług i licencji wewnątrzgrupowych zostanie podwyższony z 5% do 10% podatkowej EBITDA powyżej safe harbour 3 mln zł
 • 15 c – limit dot. odliczalności kosztów finansowania dłużnego na poziomie 30% zostaje zmniejszony do 20%
 • 15 ca – zniesione zostaje wprowadzone uprawnienie organu do badania rynkowej zdolności kredytowej na gruncie krytykowanego art. 15ca, która może być jednak nadal weryfikowana na podstawie ogólnych przepisów dotyczących badania rynkowości transakcji

Pozostałe elementy projektu

Ponadto, projekt wprowadza szereg rozwiązań mających na celu doprecyzowania podstawowych pojęć i mechanizmów stosowanych w obszarze cen transferowych:

 • wprowadzenie legalnych definicji dla podstawowych pojęć z zakresu cen transferowych, w tym ceny transferowej, podmiotów powiązanych, podmiotów niepowiązanych, powiązań, transakcji kontrolowanej, warunków, znaczącego wpływu
 • wprowadzenie do ustaw katalogu usług o niskiej wartości dodanej
 • określenie warunków dopuszczalności korekty cen transferowych

Zakładany termin wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r., a podatnicy mogą stosować wybrane przepisy do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. ( art. 11a wskazujący definicje, art. 11k-11p dotyczące progów dokumentacyjnych, zakresu dokumentacji lokalnej i grupowej, wyłączenia dla sporządzenia dokumentacji (np. transakcje ze skarbem państwa), obowiązek sporządzenia informacji o grupie podmiotów powiązanych i terminy jej sporządzenia, aktualizacja benchmarków).

***

Wskazać należy, że opublikowana propozycja zmian to pierwsza wersja projektu przekazana do konsultacji publicznych. Trudno prognozować czy zmiany w proponowanych kształcie zostaną ostatecznie uchwalone, ponieważ projekt będzie podlegał dalszym dyskusjom w toku procedury legislacyjnej, a niektóre zmiany ze względu na ich dość istotny charakter mogą budzić kontrowersje.

Projekt wydaje się być zgodny z obecną polityką organów podatkowych dążącą do zmniejszania obciążeń administracyjnych podatników, przy jednoczesnym zwiększaniu uprawnień kontrolujących i samego zakresu i częstotliwości prowadzonych kontroli.

W zakresie w jakim zmiany dotyczą dokumentacji cen transferowych za 2017 r. przygotowywanej w oparciu o dopiero co wprowadzone nowe przepisy Rekomendujemy dokończyć jej opracowanie zgodnie z obowiązującymi aktualnie regulacjami. Z dokumentacją za 2018 r., warto wstrzymać się do momentu, aż wyklaruje się ostateczny kształt nowych przepisów.

O dalszych zmianach dotyczących projektu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Powiązane teksty