Zwolniony pracownik zostanie przywrócony do pracy nieprawomocnym orzeczeniem

Wskutek nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, zwolniony pracownik będzie mógł zostać przywrócony do pracy nieprawomocnym orzeczeniem sądu I instancji.

Podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) została w dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw i w odniesieniu do większości przepisów wejdzie życie w listopadzie br. Nowelizacja zakłada liczne zmiany w postępowaniu cywilnym. Jedna z nich może wywołać bardzo duży wpływ na organizację pracy części pracodawców.

Zgodnie bowiem z dodanym do art. 4772 § 2 KPC, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika będzie mógł w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Rozwiązanie EY: Prawo Pracy – ograniczony przegląd wraz z hotline. Wsparcie dla HR

Dotychczas przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika możliwe było co do zasady dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez sąd pracy I lub II instancji. Jedynie w przypadku uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika mógł nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Orzeczenie o bezskuteczności orzekane było jedynie w sytuacji, gdy umowa o pracę nie uległa jeszcze rozwiązaniu, a więc w praktyce znacznie rzadziej niż o przywróceniu do pracy bądź odszkodowaniu. Inna była również sytuacja faktyczna, ponieważ pracownik w praktyce cały czas pozostawał w zatrudnieniu u pracodawcy. W rezultacie, w zdecydowanej większości przypadków przywrócenie pracownika do pracy mogło nastąpić dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, po wielu miesiącach albo nawet latach. Z tej perspektywy zmiana jest niewątpliwie korzystna dla pracowników.

Z punktu widzenia pracodawców może natomiast spowodować chaos organizacyjny i dodatkowe koszty. W szczególności mogą się one pojawić w sytuacji, gdy w odniesieniu do pracownika przywróconego do pracy sąd II instancji uzna, że rozwiązanie umowy o pracę było jednak zasadne i zgodne z przepisami. W takim wypadku pracodawca po raz kolejny będzie musiał organizować stanowisko pracy zwolnionego i następnie czasowo przywróconego pracownika, ponownie powierzyć jego obowiązki innej osobie itd.

Przepisy nie określają zasad postępowania w powyższej sytuacji i nie precyzują przykładowo kwestii świadectw pracy wydawanych pracownikowi przywróconemu nieprawomocnym wyrokiem, który następnie zostaje uchylony. Nie rozstrzygają też sytuacji przykładowo pracownika przywróconego nieprawomocnym wyrokiem, w odniesieniu do którego do czasu wydania wyroku II instancji zaistnieją podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

W rezultacie, instytucja mająca w zamierzeniu zapewne spowodować szybsze niż dotychczas przywrócenie pracownika do pracy oraz bardziej roztropne korzystanie przez pracodawców z możliwości rozwiązania umowy o pracę, może spowodować jedynie stan niepewności prawnej i to zarówno po stronie pracodawcy, jak również pracownika.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>