Zmieniona definicja MŚP w tarczy finansowej PFR – konsekwencje dla przedsiębiorców

Aleksandra Pawłowicz
Aleksandra Pawłowicz Starszy Prawnik
kontakt

Tarcza finansowa przewiduje różne mechanizmy wsparcia z odrębnymi limitami kwoty maksymalnej pomocy dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Z tego względu informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie o zmianie kryteriów kwalifikowania przedsiębiorców za MŚP miała istotny wpływ na zmianę sytuacji wielu podmiotów, między innymi tych wchodzących w skład grup kapitałowych, czy też działających w oparciu o franczyzę.

Jak zmieniła się definicja MŚP w przewodniku PFR?

W początkowej wersji przewodnika dot. wsparcia dla MŚP stosowana była definicja wielkości przedsiębiorcy według polskiej ustawy – Prawo przedsiębiorców, która przy kalkulacji kryteriów dot. liczby pracowników, obrotów oraz sumy bilansowej nie uwzględnia przedsiębiorstw powiązanych w ramach grup kapitałowych (tzw. szersza polska definicja MŚP).

Definicję tę zastąpiono definicją unijną z rozporządzenia GBER 651/2014, która nakazuje uwzględnianie przy kalkulacji powyższych kryteriów także szeroko rozumianych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich. Często może to powodować, że przedsiębiorca będący MŚP na gruncie polskiej definicji nie jest MŚP na gruncie definicji unijnej (tzw. węższej unijnej definicji MŚP). Kwestia ta została potwierdzona w treści regulaminu PFR z 13 maja 2020 r.

Obecnie więc, przy określeniu, czy dane przedsiębiorstwo mieści się w granicach pułapu zatrudnienia i co najmniej jednego z progów finansowych określonych w definicji, bierze się pod uwagę dane dot. przedsiębiorstw w jednym ze związków opisanych poniżej:

  • przedsiębiorstwa partnerskie: jeżeli przedsiębiorstwo posiada w innych przedsiębiorstwach co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% kapitału lub praw głosu,
  • przedsiębiorstwa powiązane: jeżeli przedsiębiorstwo posiada w innych przedsiębiorstwach co najmniej 50% kapitału lub praw głosu bądź może w inny sposób wywierać dominujący wpływ na przedsiębiorstwo (np.: ze „złotej akcji”, ma prawo wyznaczać lub odwoływać większość członków organów spółki, na podstawie umowy bądź statutu ma prawo wywierać dominujący wpływ lub sprawować kontrolę nad większością praw głosów udziałowców lub wspólników).

Co istotne, należy uwzględnić również sytuacje, gdy powyższe relacje między spółkami wynikają z udziału osób fizycznych, jeśli spółki te prowadzą działalność na tym samym lub powiązanym rynku (np.: ta sama osoba fizyczna jest większościowym udziałowcem w dwóch spółkach działających na tym samym rynku właściwym).

W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, przy ustalaniu kryteriów MŚP należy uwzględnić procent liczby zatrudnionych swojego partnera i procent jego danych finansowych odpowiadający odsetkowi posiadanych udziałów lub praw głosu – w zależności od tego, który jest większy. Uwzględnić trzeba również dane przedsiębiorstw powiązanych z partnerem (ale już nie przedsiębiorstw partnerskich partnera).

W przypadku spółek powiązanych należy uwzględnić dane dotyczące zatrudnienia i dane finansowe spółki powiązanej w 100%. Należy również uwzględnić wszystkie przedsiębiorstwa powiązanych z przedsiębiorstwem powiązanym spółki (powiązania pośrednie – np.: dane co do spółek „sióstr”). Przy dokonywaniu obliczeń należy przyjąć dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Inaczej niż w przypadku pomocy de minimis, stosując definicję z rozporządzenia GBER 651/2014 należy brać pod uwagę wszystkie powiązania, niezależnie od państwa, w którym zarejestrowane są przedsiębiorstwa powiązane.

Jakie ma to konsekwencje dla przedsiębiorców z grup kapitałowych?

W konsekwencji, zastosowanie powyższej unijnej definicji do przedsiębiorstw, które samodzielnie spełniają definicję MŚP, a których wspólnikiem lub akcjonariuszem są inne spółki, może doprowadzić do sytuacji, że zostaną potraktowane jako duże przedsiębiorstwa. Podobnie jako większe przedsiębiorstwo mogą być uznane przedsiębiorstwa powiązane franczyzą – w zależności od treści umowy.

Co za tym idzie, dla takich przedsiębiorstw zmieni się dedykowany mechanizm wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR. Należy pamiętać, że mechanizmy przewidziane dla MŚP oraz dużych przedsiębiorców różnią się nie tylko warunkami kwalifikującymi do wsparcia, ale również procedurą aplikowania oraz znaczną różnicą maksymalnej dostępnej kwoty wsparcia (np.: subwencja umarzalna dla średniego przedsiębiorcy to max 3,5 mln PLN natomiast preferencyjna pożyczka umarzalna dla dużego przedsiębiorcy to max 750 mln PLN).

Co więcej, zaaplikowanie o niewłaściwy dla danego podmiotu mechanizm wsparcia będzie oznaczał niespełnienie kryteriów wstępnych programu i skończy się odmową przyznania dofinansowania. Z tego względu właściwe określenie sytuacji przedsiębiorstwa aplikującego o pomoc z tarcz finansowych jest niezbędne do właściwego złożenia wniosku o dofinansowanie.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>