Projekt CIT/PIT mocno uderzy w podmioty powiązane

12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości finansowania długiem wewnątrzgrupowym przez wprowadzenie limitów na wysokość kosztów odsetkowych, ale też istotnie limituje koszty uzyskania przychodów związane z usługami niematerialnymi i licencjami. Jednocześnie projekt w zasadzie wyłącza spółki Skarbu Państwa ze stosowania przepisów o cenach transferowych i z obowiązku tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz znosi neutralność przepisów o cenach transferowych w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Odpowiadając na potrzebę podjęcia dyskusji na temat kształtu i skutków nowelizacji ustawy o CIT i PIT, EY tworzy pierwsze na rynku, innowacyjne Forum wymiany informacji i spostrzeżeń dotyczące zmieniającego się otoczenia podatkowego. Biorąc udział w webcaście, uzyskasz dostęp do Forum EY służącego wymianie wiedzy m. in. w zakresie najważniejszych zmian w podatkach dochodowych.

 1. Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
  Ustawodawca przewiduje nowy limit odliczalności odsetek od finansowania zewnętrznego tzw. thin capitalization. Oznacza to możliwość zaliczenia w kosztu podatkowe odsetek od finansowania w pełnej kwocie tylko jeżeli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekroczyła u danego podatnika w danym roku  120 000 PLN. W pozostałych przypadkach, nadwyżka kosztów finansowania dłużnego może być zaliczona do kosztów podatkowych do maksymalnie 30% wartości wskaźnika EBITDA podatnika. Przepis dotyczy wszystkich podatników, ale w dużej mierze ma znaczenie dla finansowania w ramach grup kapitałowych.
 2. Ograniczenie odliczalności kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
  Ustawodawca planuje wprowadzenie limitu 5% wskaźnika EBITDA dla kosztów uzyskania przychodów (KUP) wynikających z:
  •    usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;
  •    autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, wartości stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).
  Przepisy te będą miały zastosowanie do kosztów przekraczających kwotę 1 200 000 PLN. Ograniczenia nie będą miały zastosowania do opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub usługi. Znów, przepis dotyczy wszystkich podatników jednak to w ramach podmiotów działających w grupach kapitałowych najczęściej występuje potrzeba rozliczenia się w postaci transakcji usługowych i licencyjnych z tytułu centralnie realizowanych na rzecz funkcji czy rozwijanych wartości niematerialnych.
 3.  Ograniczenie wykorzystywania podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowych
  Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych (PGK), ich tworzenia i funkcjonowania, jak wyjaśnia uzasadnienie do projektu, mają na celu ograniczenie możliwości wykorzystywania PGK do optymalizacji podatkowych. W zakresie cen transferowych następuje tu istotna zmiana, polegająca na uchylenie przepisu, który wyłączał spod reżimu art. 11 – czyli konieczności stosowania zasady ceny rynkowej – świadczenia realizowane między spółkami tworzącymi PGK. W rezultacie także takie rozliczenia będą mogły być weryfikowane przez fiskusa pod kątem ich rynkowości. Wprowadzono natomiast zwolnienie ze stosowania art. 9a ustawy CIT zwalniające spółki PGK ze sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 4.   Zmiana definicji podmiotów powiązanych
  Istotną dla wielu polskich spółek zmianą jest wyłączenie przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w przypadku gdy, zgodnie z brzmieniem uzasadnienia do projektu, jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Poprzez zmianę definicji podmiotów powiązanych takie transakcje zostały wyłączone z art. 11 oraz art. 9a ustawy CIT. Jest to istotne zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla takich podmiotów.

W uzasadnieniu do proponowanych zmian ustawodawca znajduje się przede wszystkim odwołanie do zobowiązań jakie wynikają dla Polski zarówno z inicjatywy BEPS prowadzonej przez OECD jak i rekomendacji zawartych w dyrektywie antyabuzywnej UE tzw. dyrektywa ATAD.
Celem Ministerstwa Rozwoju i Finansów jest wprowadzenie ww. zmian od stycznia 2018 r., aczkolwiek ustawa zawiera szereg specyficznych przepisów przejściowych, np. dla zmian dotyczących sposobu rozliczania kosztów, czy odsetek od pożyczek. Projekt ustawy podlega aktualnie konsultacjom społecznym.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>