Zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zmiany wejdą w życie 29 marca 2019 r.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) jest istotna dla spółek, w których prawa wynikające z akcji są wykonywane przez Skarb Państwa, a także dla ich podmiotów zależnych.

Najważniejsze zmiany

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim rozwiązania zmierzające do wzmocnienia, doprecyzowania i uzupełnienia kompetencji oraz zadań Prezesa Rady Ministrów, tj. w szczególności:

  • rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną;
  • rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa;
  • premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa;
  • szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa.

Pozostałe zmiany

Ponadto, nowelizacja zakłada utworzenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych, którego dysponentem będzie Prezes Rady Ministrów. Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, a jego środki mają pochodzić głównie ze źródeł takich jak m.in.:

  • wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
  • środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa
  • dotacje celowe z budżetu państwa.

W ramach nowelizacji zmieniono przepisy dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. Wprowadzono również ograniczenie dotyczące możliwości bycia członkiem rady nadzorczej w tylko jednej spośród spółek, w których udział Skarbu Państwa (jak również jednostek samorządu kapitału terytorialnego, a także innych podmiotów wskazanych w Nowelizacji) przekracza 50% kapitału zakładowego.

Zgody udzieli rada nadzorcza

Z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania spółek zobowiązanych do stosowania ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, warto zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą możliwości wyboru organu, który jest uprawniony do wyrażania zgody na dokonywanie przez spółkę czynności rozporządzania i nabywania aktywów o wartości opisanej w ustawie. Nowelizacja dopuszcza bowiem możliwość określenia w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki, że powyższe czynności wymagać będą wyrażenia zgody przez radę nadzorczą (a nie jak dotychczas przez walne zgromadzenie). Biorąc pod uwagę m.in. formalną procedurę zwoływania walnego zgromadzenia, powyższa zmiana może korzystnie wpłynąć na bieżącą działalność spółek zobowiązanych do stosowania ustawy. Może również wymagać zrewidowania w tych spółkach procedur i uchwał przyjętych w ww. zakresie.

Nowelizacja, poza wybranymi przepisami, wejdzie w życie 29 marca 2019 r.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>