Kiedy zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie wyłączone spod przepisów ustawy o VAT

Stefan Majerowski
Stefan Majerowski Starszy Menedżer
kontakt

Zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej i który posiada zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy może zostać uznany za przedsiębiorstwo, którego zbycie będzie wyłączone spod przepisów ustawy o VAT.

Jest to decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej 21 marca 2016 r. interpretacji indywidualnej (ITPP2/4512-106/16/AJ).

Wnioskodawcą jest spółką, której działalność polega na zarządzaniu i wynajmie nieruchomości oraz zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi, w tym również prawami ochronnymi do znaków towarowych.

Spółka planuje przenieść działalność do innej spółki kapitałowej lub osobowej z siedzibą w Polsce. Planowane przeniesienie odbędzie się na zasadzie aportu lub przy wykorzystaniu instytucji datio in solutum. Narodziło to wątpliwości czy zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a tym samym jego zbycie będzie wyłączone spod przepisów ustawy o VAT.

W przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym przeniesiona zostanie cała działalność oraz wszystkie materialne i niematerialne składniki majątku, w tym również posiadane przez spółkę zobowiązania. Do działalności przypisano m.in.: nieruchomości, którymi zarządza lub wynajmuje spółka; prawa i obowiązki z umów najmu zawartych przez spółkę z osobami trzecimi; wartości niematerialne i prawne, w tym ochrona znaków towarowych, którymi zarządza spółka i stanowią przedmiot umów licencyjnych; pozostałe środki trwałe; prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami; należności z tytułu umów najmu nieruchomości należących do spółki i umów licencyjnych; zobowiązania handlowe; zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz innych zobowiązań pracowniczych; prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych związanych z działalnością oraz wszelkie inne niewymienione wyżej wierzytelności, zobowiązania i inne składniki majątkowe wykorzystywane do realizacji zadań. Do nowej spółki przejdą również obecni pracownicy. Po przeniesieniu składniki majątkowe, które są przypisane do działalności będą funkcjonowały jaka samodzielne przedsiębiorstwo, a nowa spółka będzie kontynuować prowadzenie działalności.

Spółka stoi na stanowisku, że przeniesienie zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie stanowić przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym artykułem przepisy ustawy o VAT nie będą miały zastosowania do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Ze stanowiskiem spółki zgodził się dyrektor izby skarbowej w wydanej przez siebie interpretacji.

Warto zapamiętać, że w momencie zbycia składników materialnych i niematerialnych, kiedy zespół takich składników stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wtedy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania. W przeciwnym wypadku wystąpi zbycie poszczególnych składników, które będzie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ustawy o VAT.

Odpowiedź na pytanie czy doszło do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy szukać analizując między innymi cztery podstawowe przesłanki, które pomagają stwierdzić czy dany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część:

  1. Wyodrębnienie funkcjonalne – oznaczające, że składniki materialne i niematerialne pozostają we wzajemnej interakcji, co pozwala na traktowanie ich jako zorganizowanego, autonomicznego zespołu składników powiązanych funkcjonalnie.
  2. Wyodrębnienie organizacyjne – w doktrynie wskazuje się na wyodrębnienie na podstawie statutu, regulaminu bądź innego aktu o podobnym charakterze.
  3. Wyodrębnienie finansowe – które nie musi oznaczać całkowitej samodzielności finansowej, a także w przypadku zorganizowanej części przedsiębiorstwa może ale nie musi oznaczać konieczności prowadzenia odrębnej księgowości.
  4. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo – najważniejszym kryterium branym pod uwagę jest zdolność do samodzielnego działania na rynku, jako odrębny podmiot, który prowadzi zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przejęte przez inny podmiot składniki majątkowe pozwalają samodzielnie prowadzić działania, które były prowadzone przed przejęciem.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>