Wyrób strefowy wytworzony przy wykorzystaniu usług obcych lub komponentów „niestrefowych” nie traci swojego „strefowego” charakteru

Izabela Rymanowska
Izabela Rymanowska Starszy Menedżer
kontakt

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, przewidujący zwolnienie z CIT dla tzw. dochodów strefowych, wskazuje wprawdzie na element terytorialności (odnosi się bowiem do pojęcia „dochodów uzyskanych z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”), jednak w obecnych realiach gospodarczych nie jest w zasadzie możliwe wyprodukowanie kompletnego produktu strefowego wyłącznie na terenie SSE przez ten sam podmiot, bez korzystania z usług obcych. Kluczowym zagadnieniem jest przy tym ustalenie granic korzystania przez przedsiębiorcę strefowego z usług obcych, aby działalność ta nie traciła charakteru działalności zwolnionej (strefowej) – tak uznał NSA w uzasadnieniu ustnym do wyroków z 19 listopada 2014 r. (II FSK 2750/12, II FSK 2826/12, II FSK 2887/12). Powyższe oznacza, że zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wydatki poniesione na wytworzenie wyrobów strefowych z użyciem komponentów wytworzonych poza SSE lub usług obcych wykonywanych poza SSE – pod pewnymi warunkami – powinny być w pełni uwzględnione w kalkulacji dochodu podlegającego zwolnieniu z SSE.

Sprawy, którymi zajął się NSA dotyczyły spółki, która przy produkcji naczep na terenie SSE zlecała wykonanie niektórych czynności związanych z obróbką materiałów (takich jak cynkowanie, frezowanie czy nanoszenie powłok ochronnych) kooperantom wykonującym swoje usługi poza zakładem produkcyjnym spółki (poza SSE). Spółka ta nabywała również pewne komponenty niezbędne do wytworzenia tych naczep od kooperantów spoza SSE. Mając na względzie niejednolite stanowisko organów podatkowych w tym zakresie, Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację w celu potwierdzenia, że jest ona uprawniona do traktowania wytworzonych przez nią naczep jako „wyrobów strefowych” i w konsekwencji zwolnienia dochodów z ich sprzedaży z opodatkowania CIT.

W wydanych przez siebie interpretacjach organ podatkowy uznał, że obowiązujące przepisy wskazują na istnienie bezwarunkowego związku między miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (objętej zezwoleniem) a możliwością korzystania ze zwolnienia z CIT. Skoro zatem Spółka korzystała z usług obcych wykonywanych poza SSE oraz używała komponentów wyprodukowanych przez kooperantów działających poza SSE, to zdaniem organu spółka powinna wyłączyć z kalkulacji dochodu strefowego zarówno przychody, jak i koszty z tym związane. WSA w Łodzi przychylił się do tego stanowiska.

NSA uchylił zaskarżone wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że nie jest właściwe wąskie rozumienie określenia „na terenie SSE” zaprezentowane na poprzednich etapach postępowania. NSA uznał za dopuszczalny taki model biznesowy, w którym w procesie technologicznym wykorzystywane byłyby usługi obce czy komponenty wykonane przez zewnętrznych podwykonawców. Sąd podzielił także stanowisko spółki, że – ze względu na postęp technologiczny – trudno obecnie mówić o produktach „czysto strefowych”, czy też w ogóle o produktach wytworzonych na jakimkolwiek terenie w całości i że miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie może być rozpatrywane w odniesieniu do pochodzenia każdego z komponentów, ale powinno być określane poprzez kluczowe elementy prowadzenia działalności gospodarczej.

NSA wskazał jednocześnie, że w ramach procesu produkcyjnego wyrobów strefowych nie należy przekraczać pewnej „granicy” zlecania usług pomocniczych w wytwarzaniu wyrobów strefowych poza teren SSE. Oceniając tzw. udział usług zewnętrznych należy odwołać się do kryteriów wymienianych wielokrotnie w orzecznictwie i piśmiennictwie i zbadać przykładowo:

  •  czy na terenie SSE nadawana jest produktom nowa jakość,
  • czy produkt jest objęty symbolem PKWiU z zezwolenia strefowego,
  • czy czynności zlecane do wykonania poza SSE mają charakter akcesoryjny, pomocniczy i niezbędny w procesie produkcji,
  • czy większość decyzji dotyczących produkowanego wyrobu zapada na terenie SSE.

Stanowisko NSA zasługuje w pełni na aprobatę. Jest ono dowodem na to, że przepisy podatkowe muszą iść w parze z rzeczywistością gospodarczą. Wyroki te mają szczególne znaczenie dla podmiotów wytwarzających skomplikowane wyroby, które to wyroby ze względów technologicznych nie mogą być wytwarzane w całości na terenie SSE i w konsekwencji składają się w pewnej mierze z mniej lub bardziej przetworzonych komponentów wyprodukowanych poza terenem SSE.

Pisemne uzasadnienia wyroków na ten moment nie zostały jeszcze sporządzone.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>