Wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła zostanie ponownie odroczone

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, obowiązek poboru WHT według ustawowych stawek 19% lub 20%, niezależnie od ulgi dostępnej na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektyw Unii Europejskiej (PSD / IRD), ma być ponownie odroczony o pół roku – czyli do 31 grudnia 2020.

Warto podkreślić, że projekt ten, tak jak i wszystkie poprzednie opublikowane w tym zakresie rozporządzenia, dotyczy wyłącznie przepisu nakazującego pobór WHT dla płatności przekraczających 2 000 000 zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika. Nie wpływa on natomiast w żaden sposób na inne przepisy w zakresie WHT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., w szczególności dotyczące obowiązku dochowania należytej staranności, czy nowej (bardziej rozbudowanej) definicji rzeczywistego właściciela, obejmującej m.in. test rzeczywistej działalności gospodarczej.

Ponadto, warunkiem zastosowania odroczenia wynikającego z omawianego projektu rozporządzenia jest spełnienie wymogów do niepobrania podatku lub zastosowania niższej stawki podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Od 1 stycznia 2021 r., podstawową zasadą na gruncie WHT będzie pobór podatku od ww. płatności transgranicznych.

W zależności od przypadku, płatnik lub odbiorca zagraniczny będzie mógł ubiegać się o zwrot kwoty zapłaconego podatku, pod warunkiem udowodnienia, że rygorystyczne warunki zostały spełnione. Proces zwrotu może potrwać sześć miesięcy, co będzie prowadziło do znacznego ograniczenia przepływów pieniężnych. W celu ograniczenia tego negatywnego efektu, będzie można skorzystać z dwóch wyjątków:

  • Polski płatnik może przekazać polskim organom podatkowym oświadczenie podpisane przez wszystkich członków zarządu, w którym potwierdza, że odbiorca płatności spełnia wszystkie warunki do zastosowania preferencyjnego opodatkowania WHT (w tym test rzeczywistego właściciela i test rzeczywistej działalności gospodarczej). Gdyby zeznanie podatkowe zostało skutecznie zakwestionowane w późniejszym terminie, członkowie zarządu muszą liczyć się z odpowiedzialnością osobistą;
  • Wniosek o opinię do urzędu skarbowego, która potwierdzi, że zastosowanie ma zwolnienie z podatku u źródła. Opinia powinna zostać wydana w ciągu sześciu miesięcy. Środek ten jest dostępny wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia na podstawie przepisów dyrektywy UE i nie jest w chwili obecnej dostępny dla potwierdzenia możliwości stosowania preferencyjnych stawek na podstawie umów podatkowych.

Dlatego warto wykorzystać ten dodatkowy czas wynikający z ww. rozporządzenia odraczającego, aby odpowiednio zabezpieczyć się pod kątem nowego reżimu WHT. W szczególności, biorąc pod uwagę rygorystyczną nową definicję beneficjenta rzeczywistego, obejmującego test rzeczywistej działalności gospodarczej, starannego przygotowania lub odpowiedniego zaplanowania w czasie wymaga wniosek o opinię WHT z urzędu skarbowego oraz wniosek o zwrot podatku. Z kolei firmy rozważające oświadczenie członków zarządu polskiego płatnika powinny również podjąć działania w celu ograniczenia ryzyka osobistego takich osób.

W świetle sytuacji związanej z COVID-19, w której rządy mogą potrzebować skoncentrowania się na potrzebach podatkowych, wzmożone kontrole ze strony organów podatkowych prawdopodobnie staną się rzeczywistością. Dlatego niezbędne jest odpowiednie i terminowe przygotowanie się na taką ewentualność.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>