Webcast EY: Rozwój przedsiębiorstwa na rynku krajowym

Leszek Patrzek
Leszek Patrzek Associate Partner
kontakt

Kto i na jakich zasadach może uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i jakie warunki należy spełnić, aby móc korzystać z ulgi B+R – na te pytania odpowiadali eksperci EY.

Specjaliści EY z zespołu doradztwa podatkowego przeprowadzili 31 lipca 2018 r. szkolenie w formie webcastu „Rozwój przedsiębiorstwa na rynku krajowym – wybrane podatkowe i prawne aspekty wzrostu firmy”. W trakcie webcastu omówione zostały m.in. zasady, na jakich udzielane będzie wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zmodyfikowane w ostatnim czasie warunki korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Więcej informacji i rejestracja

Poniżej odpowiadamy na pytania, które pojawiły się podczas webcastu:

  • Czy ulga jest przyznawana wyłącznie osobom prawnym?

Oba instrumenty wsparcia omawiane podczas webcastu tj. zwolnienie z podatku dochodowego oraz ulga B+R są adresowane zarówno dla osób prawnych, jak również osób fizycznych. Z ulgi B+R mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uiszczają podatek dochodowy według sakli podatkowej lub przy zastosowaniu 19% stawki liniowej.

  • Ile dokładnie wynosi  korzyść (ulga podatkowa) z inwestycji w Strefie? Zakładając, że koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 20 mln zł, a intensywność pomocy wynosi 50% oznacza to, że:

a) nie zapłacę podatku od dochodu ze strefy w wysokości 10 mln zł (= dodatkowa korzyść wyniesie 19% z 10 mln zł, czyli 1,9 mln zł) czy

b) nie zapłacę podatku od dochodu ze strefy w wysokości 53 mln zł (10 mln zł / 19%), a więc dodatkowa korzyść wyniesie 10 mln zł?

Nawiązując do powyższego – czy w momencie przyznania ulgi (premia inwestycyjna) księgujemy rozliczenia międzyokresowe przychodów i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 10 mln zł czy 19% z 10 mln zł?

Ulga podatkowa przyznawana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji odpowiada wartości nieuiszczonego podatku dochodowego. Powołując się na przykład wskazany w pytaniu, w przypadku realizacji inwestycji o wartości 20 mln zł i intensywności pomocy w wysokości 50%, przedsiębiorca będzie uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego dochodu w kwocie 53 mln zł. Ulga podatkowa wyniesie 10 mln zł.

Należy przy tym zaznaczyć, że ostateczna kwota zwolnienia z podatku będzie każdorazowo odbiegać od tej określonej zgodnie z powyższym schematem z uwagi na zastosowanie mechanizmu dyskontowania – w odniesieniu do wartości kosztów inwestycji, jak również pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego). Warto przy tym jednak dodać, że obecnie obowiązujące stopy dyskontowe są niskiej wartości, a zatem różnice te powinny być niewielkie.

  • Czy w procesie ubiegania się o status Centrum Badawczo Rozwojowego spotkali się Państwo z sytuacją, aby uznać sprzedaż wewnętrzną (między działami przedsiębiorstwa) za sprzedaż usług B+R?

Wymogi stawiane jednostkom ubiegającym się o status centrum badawczo-rozwojowego odnoszą się do wartości przychodów netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych. Taka kategoria nie występuje w ramach współpracy pomiędzy poszczególnymi działami tej samej jednostki. Tym samym, aby dane przedsiębiorstwo mogło uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, musi ono osiągać przychody z tytułu sprzedaży usług B+R do podmiotów zewnętrznych (w wysokości określonej w przepisach).

  • Czy pisanie specjalistycznych tematów na blogu firmy może być objęte także honorarium autorskim?

Tak, potencjalnie artykuły blogowe mogą być uznane za pracę twórczą w dziedzinie publicystyki – a co za tym idzie podlegać honorarium autorskiemu.

  • Jak podejść do tej nowej ulgi w ramach strefy inwestycji w przypadku firm tworzących PGK gdzie PGK prowadzi działalność w kilku różnych miastach w Polsce?

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że wraz z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zmianie uległy przepisy ustawy o CIT w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów stawianych podatkowym grupom kapitałowym (dalej: PGK). Obecnie obowiązujące przepisy jednoznacznie uniemożliwiają utworzenie PGK w przypadku, gdy jeden z podmiotów w niej uczestniczących korzystałby ze zwolnienia podatkowego uzyskanego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

W tym kontekście szczególnie istotne wydają się być przepisy przejściowe do ww. ustawy. Wyłączenie podmiotów korzystających z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z możliwości uczestnictwa w PGK ma bowiem dotyczyć tych PGK, które zostały utworzone po dniu wejścia w życie ustawy (30 czerwca 2018 r.), oraz których okres funkcjonowania został po tej dacie przedłużony.

Uzasadnionym byłoby zatem twierdzenie, że nowe przepisy ograniczające łączenie prowadzenia działalności strefowej z uczestnictwem w PGK nie znajdują zastosowania do już funkcjonujących PGK (o ile ich okres funkcjonowania nie został wydłużony po dniu 30 czerwca br.).

Warto przy tym dodać, że możliwość uczestnictwa przedsiębiorstwa strefowego w PGK, przed wprowadzeniem wspomnianych przepisów, była przedmiotem sporu pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. Sprawa ta była wielokrotnie rozstrzygana przez sądy administracyjne na korzyść podatników. Naczelny Sąd Administracyjny niejednokrotnie stwierdził, że przedsiębiorca strefowy nie jest pozbawiony możliwości uczestnictwa w PGK (przykładowo, wyrok NSA z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. II FSK 181/16).

Jednocześnie, odnosząc się do kwestii prowadzenia działalności w różnych obszarach Polski, należy pamiętać, że decyzja o wsparciu, która będzie stanowić podstawę do korzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji będzie wskazywać obszar, na którym zostanie zrealizowana inwestycja – z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości. Wyłącznie przychody osiągane z działalności prowadzonej na tym obszarze będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego.

W razie dodatkowych wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Chętnie rozwiejemy Państwa wątpliwości dotyczące dostępnych ulg podatkowych.

Współpraca: Adrianna Paluch

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>