VAT: Niezależne Grupy Osób nie dla sektora finansowego

W dniu 1 marca 2017 r. Rzecznik Generalna Juliane Kokott przedstawiła opinię w sprawie C-605/15 – Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie – w odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Przedmiotem Opinii jest kwestia możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust . 1 pkt 21 ustawy o VAT (art. 132 ust. 1 lit. f) Dyrektywy VAT) w odniesieniu do czynności świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków – towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku europejskim.

Rzecznik Generalna w wydanej Opinii stwierdziła, że powołane zwolnienie usług świadczonych w ramach niezależnej grupy członków nie powinno mieć zastosowania do ubezpieczycieli oraz banków. Co więcej, w ocenie Rzecznik Generalnej, zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT (art. 132 ust. 1 lit. f) Dyrektywy VAT) nie znajduje zastosowania do niezależnych grup osób mających siedzibę w różnych krajach Unii Europejskiej.

Powyższa sprawa oczekuje obecnie na rozstrzygniecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemniej jednak, zgodnie z dotychczasową praktyką, prawdopodobieństwo zaakceptowania przez Sąd tez przedstawionych przez Rzecznik Generalną należy uznać za wysokie. Tym samym, w naszej ocenie, niniejsze orzeczenie TSUE może mieć znaczący wpływ na ukształtowanie się (niekorzystnej dla podatników) linii interpretacyjnej i orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie wypełniania przesłanek uprawniających do skorzystania z dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT – w szczególności w odniesieniu do podmiotów finansowych oraz niezależnych grup osób, w skład których wchodzą podmioty z różnych krajów Unii Europejskiej.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>