VAT naliczony od otrzymanego aportu można odliczyć

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej 9 listopada 2016 r. interpretacji indywidualnej – sygn. 1462-IPPP1.4512.780.2016.1.MK.

W złożonym wniosku polska spółka (będąca czynnym podatnikiem VAT) wskazała, że planowane jest wniesienie do tej spółki aportu przez jednego z dotychczasowych lub nowego wspólnika. W zamian wspólnik ma otrzymać:
•    udziały o określonej wartości nominalnej albo
•    udziały o określonej wartości nominalnej oraz kwotę odpowiadającą VAT od przedmiotu aportu – liczoną jako iloczyn wartości nominalnej udziałów oraz właściwej stawki VAT.

Jeżeli wartość przedmiotu aportu będzie większa od wartości nominalnej wydanych udziałów, nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy wnioskodawcy (agio). Wnioskodawca wykluczył, by przedmiotem aportu było przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W zamian za wniesione udziały wspólnik ma wystawić spółce fakturę, w której zostanie wskazana cena stanowiąca wartość nominalną wydanych udziałów lub wartość nominalną wydanych udziałów oraz kwotę odpowiadającą VAT od przedmiotu aportu.

We wniosku wskazano, że składniki majątkowe otrzymane przez spółkę w ramach aportu będą przez nią wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, a także możliwe jest ich późniejsze zbycie w ramach transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wątpliwości wnioskodawcy wzbudziła kwestia, możliwości obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie aportu. Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT spółce będzie przysługiwało takie prawo.

Organ przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę, dodając jednocześnie, że podstawą opodatkowania w opisanej sytuacji będzie wartość nominalna udziałów objętych w spółce, powiększona o ewentualną dopłatę w gotówce i pomniejszona o wartość należnego VAT. Spółka będzie mogła skorzystać z odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym zostały spełnione łącznie następujące przesłanki: powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do otrzymanych składników majątkowych, dojdzie do faktycznego nabycia tych składników majątkowych oraz spółka otrzyma fakturę dokumentującą tę transakcję.

Organ podatkowy słusznie potwierdził prawo wnioskującej spółki do odliczenia podatku naliczonego.

Nie powinno budzić wątpliwości, że wniesienie wkładu niepieniężnego dla celów VAT traktowane jest jako opodatkowana dostawa towarów (ewentualnie świadczenie usługi, gdy przedmiotem aportu są wartości niematerialne i prawne – np. znaki towarowe). Skutkuje to z jednej strony koniecznością wystawienia faktury i wykazania podatku należnego przez wnoszącego aport, ale z drugiej strony – w razie wykorzystywania przedmiotu aportu przez spółkę otrzymującą do jej własnych czynności opodatkowanych – pozwala jej odliczyć tę kwotę VAT jako swój podatek naliczony.

Niemniej, podatnicy VAT planujący wniesienie (i otrzymanie) aportu powinni zwrócić szczególną uwagę na szereg innych istotnych kwestii, w tym właściwą podstawę opodatkowania oraz stawkę podatku. Przede wszystkim jednak należy przeanalizować, czy transakcja nie podlega wyłączeniu spod zakresu opodatkowania VAT jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. (ZCP).  W takiej sytuacji wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki nie powinno skutkować wykazywaniem kwot VAT. Gdyby jednak nowy wspólnik wystawił fakturę dokumentującą aport aktywów tworzących w rzeczywistości przedsiębiorstwo lub ZCP, wykazując z tego tytułu podatek należny, spółka otrzymująca wkład nie będzie mieć prawa do odliczenia tej kwoty VAT na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Odmienne przyjęcie przez spółkę otrzymującą wkład może natomiast doprowadzić do zaniżenia wysokości jej zobowiązania w VAT (lub zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), co – w związku z planowanym od 2017 r. powrotem sankcji VAT – może mieć poważne konsekwencje finansowe, tj. konieczność uiszczenia zaległego podatku, odsetek od zaległości oraz kwoty dodatkowego zobowiązania (sankcji VAT).

W komentowanej interpretacji wnioskodawca wskazał wprost, że przedmiotem aportu będzie składnik lub składniki majątkowe inne niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Tym samym, organ interpretacyjny przyjął to założenie jako podstawę swojego rozstrzygnięcia bez dokonywania jakiejkolwiek oceny w tym zakresie.

W każdej jednak sytuacji, kiedy w ramach wkładu przenoszona jest większa liczba składników majątku, konieczne jest dokładne określenie przedmiotu aportu. Stwierdzenie, że przenoszone aktywa:
1) pokrywają istotną część kluczowych elementów składowych definicji przedsiębiorstwa, wskazanej w art. 55(1) Kodeksu cywilnego albo
2) stanowią zorganizowany zespół, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie u podmiotu wnoszącego aport, który pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej,
może sugerować, że tak naprawdę dochodzi do aportu przedsiębiorstwa lub ZCP. W takiej sytuacji, zabezpieczając skutki podatkowe planowanej transakcji poprzez uzyskanie interpretacji podatkowej, zalecane jest szczegółowe opisanie jakie aktywa będą przedmiotem wkładu niepieniężnego.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>