Ustawa antykorupcyjna: szczegółowe pytania i odpowiedzi

Katalog wydatków, które będą musiały podlegać rejestracji, upublicznianie transakcji na służbowych kartach płatniczych, obowiązki spółek zobowiązanych i osób w nich zatrudnionych – na te pytania odpowiadają eksperci EY.

7 marca w ramach kampanii „Bezpieczny Podatnik 2018” przeprowadziliśmy webcast „Wdrożenie procedur antykorupcyjnych – nowe obowiązki dla przedsiębiorców”, omawiający szczegóły planowanych zmian związanych z wprowadzeniem ustawy antykorupcyjnej. 23 marca opublikowaliśmy część pytań uczestników webcastu, wraz z odpowiedziami ekspertów EY.

Zobacz webcast

Dziś publikujemy drugą część pytań, które dotyczą już bardziej szczegółowych zagadnień, w szczególności opisujących obowiązki spółek zobowiązanych.

Jakie wydatki wpisuję do rejestru i ile mam czasu na poinformowanie CBA?

Rejestr ma obejmować umowy zawarte w formie pisemnej oraz te umowy, co do których wydatkowanie wynikające z ich realizacji wynosi co najmniej 2 tys. zł. To niski próg i obejmie dużą liczbę umów.

Ustawa zakłada obowiązek wprowadzenia informacji do rejestru w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy i przekazania jej szefowi CBA na koniec miesiąca, w którym zawarto umowę.

Czy wszystkie transakcje na służbowych kartach płatniczych będą upubliczniane?

Obowiązek upublicznienia na stronie internetowej spółki informacji o wydatkach ze służbowych kart płatniczych dotyczyć będzie spółek zobowiązanych. Na ten moment kwestia ta jest kontrowersyjna.  Ustawa nakłada obowiązek informowania o wszystkich transakcjach wykonywanych z pomocą służbowych kart płatniczych. Firma powinna precyzyjnie uregulować sposób korzystania z tych kart przez pracowników, lub ich przynajmniej poinformować o zapisach ustawy.

Jakie obowiązki ma podmiot będący spółką zobowiązaną, podlegający ustawie o jawności życia publicznego?

Przede wszystkim projekt ustawy nakłada na spółki zobowiązane obowiązek:

  1. Prowadzenia rejestru umów
  2. Udostępnienia informacji o wydatkach
  3. Na kierowników jednostek: nakładane będą zobowiązania indywidualne

Jakie obowiązki osobiste będą ciążyć na osobach piastujących funkcje lub zatrudnionych w spółce zobowiązanej, zgodnie z projektem Ustawy o jawności?

Projekt ustawy o jawności życia publicznego zakłada na ten moment, iż na osobach w spółkach zobowiązanych, tj. na: członku organu zarządzającego, członku organu nadzoru lub kontroli, prokurencie, likwidatorze spółki zobowiązanej, a także głównym księgowym, ciążyć będzie obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych ciążyć będzie również na pracowniku spółki zobowiązanej, który został wezwany do złożenia takiego oświadczenia  przez Szefa CBA.

Niezależnie od tego wskazać również należy na zakaz podejmowania zatrudnienia przez Prezesa, Wiceprezesa, Członka zarządu spółki zobowiązanej, tj. zgodnie z projektem Ustawy osoby nie mogą, przed upływem trzech lat od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji wymienionych w art. 36 projektowanej Ustawy, być zatrudnione lub wykonywać innych odpłatnych zajęć u lub dla przedsiębiorcy, jeżeli:

  • brała udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych dotyczących bezpośrednio tego przedsiębiorcy, wydawaniu wyroków, decyzji administracyjnych
  • brała udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, którego wynikiem było zawarcie umowy dotyczącej robót, dostaw, usług lub zawarcie innej umowy z tym przedsiębiorcą
  • nadzorowała lub była wyznaczona przez zamawiającego jako odpowiedzialna za realizację umowy, o której mowa powyżej
  • kierowała jednostką lub komórką organizacyjną, w której zapadło rozstrzygnięcie określone w pkt powyżej.

Spółka zobowiązana to spółka prawa handlowego spełniająca co najmniej jeden z warunków:

  • Co najmniej 20% kapitału zakładowego lub liczby akcji należy do Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej
  • Powyższe podmioty posiadają decydujący wpływ na działalność spółki zobowiązanej
  • Spółką zobowiązaną jest także każdy podmiot, w którym inna spółka zobowiązana ma co najmniej 20% kapitału zakładowego lub 20% liczby akcji lub udziałów w tej spółce albo spółka, wobec której inna spółka zobowiązana jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>