Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Artykuł 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT w sposób niewłaściwy implementuje do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. I Dyrektywy 112. Aby uznać dane usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego za zwolnione z VAT należy ocenić, czy cele podmiotów świadczących te usługi są uznane przez państwo członkowskie za podobne do […]


Usługi pomocy społecznej są opodatkowane w Polsce, ale jednocześnie korzystają tu ze zwolnień. Zasady ogólne są następujące: jeśli usługa jest świadczona na rzecz podatnika – Innego przedsiębiorcę – miejscem jej udzielania jest siedziba usługobiorcy. Jeżeli natomiast odbiorcą usług jest osoba nieprowadząca działalności, podatek rozlicza się w kraju, w którym siedzibę ma usługodawca. Polskie regulacje określające […]


Dochody spółki z o.o. z działalności leczniczej prowadzonej w formie NZOZ nie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych – uznał WSA w Gdańsku (wyrok o sygn. akt I SA/Gd 147/13). W analizowanej przez sąd sprawie, spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Działalność podmiotu wykonywana jest ramach NZOZ. NZOZ jest […]


Od 1 kwietnia 2013 r. dostawa terenu niezabudowanego nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest zwolniona z VAT. Dane z ewidencji gruntów i budynków nie mają już tu znaczenia – potwierdził minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej (nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639). Z początkiem kwietnia w ustawie o VAT ustawodawca zmodyfikował definicję […]


Uchybienia formalne, które nie wskazują na celowe uchylanie się, omijanie lub naruszanie przepisów nie mogą stanowić podstawy do kwestionowania prawa do zwolnienia z opodatkowania wyrobów akcyzowych (skażonego alkoholu etylowego) ze względu na przeznaczenie w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, że nie naruszono warunków materialnoprawnych tego zwolnienia, tj. że wyrób akcyzowy został zużyty zgodnie z przeznaczeniem […]


Przepisy wprowadzające zwolnienie z VAT na usługi medyczne należy interpretować ściśle, gdyż stanowią wyjątek od ogólnej zasady, że podatek od towarów i usług nałożony jest na wszystkie usługi medyczne świadczone za wynagrodzeniem – przypomniał WSA w Warszawie (wyrok o sygn. akt III SA/Wa 2664/12). Zdaniem sądu, usługa obejmująca analizę i określenie potrzeb w zakresie profilaktyki […]