Archiwum tagów: wydanie interpretacji

Regulacje powinny przewidywać, że najpóźniej z upływem trzech miesięcy od złożenia wniosku o interpretację podatnicy powinni być informowani, czy została ona wydana. Chyba że wcześniej ją otrzymali. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 września br. (K 49/12). TK podkreślił, że przez wydanie interpretacji należy rozumieć sporządzenie i podpisanie dokumentu, a nie doręczenie. – […]


Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić wyłącznie osoba zainteresowana w sprawie. Zainteresowanym nie będzie spółka jawna, która wnioskuje o interpretację w sprawie opodatkowania jej wspólników. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (I SA/Kr 1810/11). Wykładnia musi dotyczyć wnioskodawcy Aleksandra Tarka Rzeczpospolita 10.01.2012, str. C4


Jeśli podatnik złoży jeden odpis z Krajowego Rejestru Sądowego do dwóch wniosków o wydanie interpretacji złożonych w tym samym czasie, to organ powinien wydać dwie interpretacje indywidualne. Nie może w takiej sytuacji pozostawić jednego z wniosków bez rozpoznania. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 448/11). Wystarczy jeden odpis Łukasz Zalewski Dziennik Gazeta […]


Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej o wątpliwości podatkowe można pytać tylko wówczas, jeśli w zakresie zagadnienia objętego pytaniem nie toczy się kontrola ani postępowanie podatkowe. Agnieszka Tałasiewicz z Ernst & Young zwraca uwagę, że przepis wymaga nawet, żeby wnioskujący o wydanie interpretacji złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego […]


W aktualnym stanie prawnym ustawodawca zdecydował się na rozwiązanie zakładające z jednej strony, że organy podatkowe są uprawnione do wydania decyzji nieuwzględniającej wydanej interpretacji indywidualnej, ale w pewnych sytuacjach decyzja taka mimo wszystko nie będzie rodzić obowiązku zapłaty podatku. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia jednak wyłącznie wtedy, gdy interpretacja została doręczona przed zaistnieniem […]