Archiwum tagów: wartości niematerialne i prawne

Wydarzenia ostatnich dni ugruntowały pogląd, że do przychodów z zysków kapitałowych należy kwalifikować jedynie środki wygenerowane przez prawa majątkowe nabyte od innego podmiotu.


Obowiązujące od początku roku przepisy umożliwiają odliczenie od podstawy opodatkowania odpisu amortyzacyjnego od prac rozwojowych stanowiących wartości niematerialne i prawne. Zarówno ustawa o CIT, jak i o PIT przewiduje kilka metod rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na prowadzenie prac rozwojowych, pozostawiając w tym zakresie swobodę wyboru podatnikowi. Obowiązująca od 2016 r. ulga B+R w podatku […]


12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości […]


Resort finansów przygotuje wytyczne dotyczące wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Poinformowała o tym Monika Laskowska, zastępca dyrektora w departamencie podatków dochodowych MF, podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. Resort nie wyklucza także zmian w przepisach, w tym również w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ma to związek z opublikowanymi już […]


Sprzedaż opcji pracownikom spółki za 1 zł jest opodatkowane VAT jako świadczenie usługi obejmującej prawo majątkowe. Dostawa ta spełnia bowiem przesłanki opodatkowania VAT. Jest czynnością odpłatną oraz mieści się w zakresie działalności gospodarczej spółki – wyjaśnił WSA w Rzeszowie (wyrok o sygn. akt I SA/Rz 380/13). W analizowanej przez sąd sprawie, spółka planuje zorganizować dwa […]


Jeżeli spółka na podstawie zawartej w roku wcześniejszym umowy na zakup wartości niematerialnych i prawnych zapłaciła część należności wynikającej z tej umowy w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wartość ta nie będzie mogła być uwzględniona w odliczeniu w ramach ulgi na nowe technologie […]