Archiwum tagów: VAT

Z najnowszych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych wynika, iż konstrukcja “odwrotnego obciążenia” stanowi wyjątek od reguły, że w charakterze podatnika działa usługodawca. Dlatego statusu podwykonawcy robót budowlanych w rozumieniu ustawy o VAT nie można wywodzić przez pośrednie odwołanie się do fikcji prawnej z tej ustawy. Trzeba go interpretować ściśle. Orzecznictwo nie jest jednak jednolite w tym […]


Dziś wchodzi w życie zmiana do dyrektywy o VAT (2018/2057), która wprowadza możliwość powszechnego stosowania odwrotnego obciążenia VAT. Będzie je można stosować na wszystkie towary i usługi w obrocie krajowym. Aby je wprowadzić, państwa członkowskie UE będą musiały jednak spełnić wiele warunków, m.in. ten, aby problem danego państwa z luką VAT był poważny.


Projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej wprowadzający Centralny Rejestr Faktur nakłada na jednostki administracji rządowej i samorządowej obowiązek prowadzenia nowego wykazu elektronicznego i przesyłania go elektronicznie raz w miesiącu do szefa KAS. Ma to dotyczyć m.in. faktur zakupowych samorządów, a także faktur otrzymanych od innych podmiotów w związku z wykonywaniem zadań nałożonych odrębnymi […]


WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że w zakresie usług stołówkowych dla uczniów gmina nie jest podatnikiem VAT. Inaczej jest jednak w przypadku odpłatnego wyżywienia nauczycieli. Zdaniem sądu usługi te nie wiążą się ściśle z wykonywaniem przez gminę zadań publicznych związanych z edukacją uczniów i w tym przypadku należy rozliczyć VAT (wyrok sygn. akt I SA/Go […]


Autorzy artykułu analizują polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi, wskazując jednocześnie, że mogą się one okazać niezgodne z dyrektywą o VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie bowiem, czy Polska mogła uzależnić prawo do ulgi na złe długi w VAT od statusu podatkowego dłużnika i wierzyciela.


Z wydanych objaśnień MF wynika, że dostawa nieruchomości komercyjnych stanowi dostawę towarów podlegających opodatkowaniu VAT, a tylko wyjątkowo może być uznana za czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Zatem, jeżeli taka transakcja będzie opodatkowana, to sprzedawca ma prawo do odliczenia VAT. Powstaje pytanie jakie stanowisko przyjmą organy skarbowe w rozpoczętych już sprawach podatników.