Archiwum tagów: pracownik niepełnosprawny

W najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mimo krytycznych uwag – pozostawiono zamianę zakładającą, że przedsiębiorcy wykazujący stan zatrudnienia mieszczący się w trzech przedziałach: od 25 do 25,99 osób, od 26 do 26,99 podwładnych oraz od 27 do 27,99 pracowników, będą płacili odpowiednio niższą wpłatę na PFRON. Propozycja ta […]


W ostatnim czasie firmy coraz częściej adoptują polityki różnorodności (ang. D&I – czyli Diversity and Inclusion), dążąc do wyrównania szans zawodowych grup pracowników. Jedną z takich grup są osoby z niepełnosprawnościami – zatrudnianie jej reprezentantów niesie ze sobą wiele korzyści.


W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej nie ma zgody na zaproponowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nowelizację ustawy o rehabilitacji zakładającą, że przedsiębiorcy mieszczący się w trzech przedziałach: 25-25,99, 26-26,99 oraz 27-27,99 pracowników, będą płacili odpowiednio niższą od obecnej kwotę na PFRON. Zdaniem MRPiPS zmiana nie ma merytorycznego uzasadnienia, jest nieadekwatna do celu ustawy […]


Niektórzy pracodawcy po otrzymaniu od pracownika orzeczenia o niepełnosprawności nie wiedzą, czy mają prawo do podwyższonego dofinansowania do wynagrodzenia, bo nie zawsze jest w nim wpisany symbol konkretnej przyczyny niepełnosprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potwierdził jednak, że jeśli stwierdzenie dotyczące występowania u pracownika jednego ze schorzeń szczególnych znajduje się w uzasadnieniu do orzeczenia, to […]


W ocenie WSA w Warszawie PFRON powinien żądać zwrotu dofinansowań do pensji z powodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po upływie 14 dni, tylko jeśli opóźnienia w ponoszeniu kosztów płacy dotyczą pracowników niepełnosprawnych (sygn. akt V SA/Wa 1511/18). Sąd nie zgodził się z Funduszem, który powołując się na zawartą w ustawie o rehabilitacji definicję kosztów […]


Zapłata składek ZUS 14 dni po terminie skutkuje tym, że pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Jeśli jednak spóźniona wpłata składek nie przekroczy 2 proc. wartości należności za dany miesiąc, firma nie musi zwracać dopłat do pensji. PFRON wyjaśnił, że wartość 2 proc. trzeba liczyć od sumy składek, które pracodawca musi opłacić za […]