Archiwum tagów: odsetki

W zamian za tzw. współdziałanie można będzie uniknąć odsetek i kar z kodeksu karnego skarbowego. Współpracująca firma będzie też rzadziej kontrolowana. Takie nowe otwarcie w relacjach między podatnikami a fiskusem będzie możliwe już w lipcu przyszłego roku, kiedy wejdą w życie przepisy nowelizujące ordynację podatkową. Dodany do niej zostanie całkowicie nowy dział pod tytułem Współdziałanie.


Spółka, która zaciągnęła pożyczki, m.in. z jej udziałowcami na sfinansowanie inwestycji, nie może rozliczyć w kosztach podatkowych dodatkowych odsetek płaconych pożyczkodawcom z tytułu udostępnienia kapitału. Odsetek przewyższających maksymalną wysokość odsetek dopuszczonych przez kodeks cywilny nie można traktować bowiem jako odsetek od pożyczki i następnie odliczać ich od przychodu (wyrok NSA o sygn. akt II FSK […]


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odsetki ustawowe za spóźnioną wypłatę zadośćuczynienia za krzywdę nie są zwolnione z podatku (sygn. akt II FSK 2012/17). Sąd uznał, że odsetki są świadczeniem niezależnym od należności głównej. Podkreślił, że przepisy o zwolnieniach trzeba interpretować ściśle, ustawa o PIT zwalnia z podatku odszkodowania i zadośćuczynienia, natomiast nie odsetki. Podobnie NSA […]


Kolejny sąd administracyjny potwierdził, że odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 3 mln zł powiększonej o 30 proc. EBITDA (wyrok WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 253/19). Tym samym sąd nie zgodził się z Dyrektorem KIS, który w wydawanych interpretacjach stoi na stanowisku, że limit 30 proc. […]


Organ podatkowy nie może żądać zapłaty podatku, którego spółka nie naliczała, bo stosowała się do utrwalonej wykładni i praktyki organów podatkowych. Miała bowiem uzasadnione przekonanie, że nie jest zobowiązana do naliczania podatku – tak wynika z precedensowego wyroku NSA o sygn. akt I FSK 494/17. Sąd podkreślił, że zasada zaufania zawarta ma w takim przypadku […]


Spółka, która otrzyma od podwykonawcy fakturę z opóźnieniem,  nie powinna płacić odsetek, jeżeli po trzymiesięcznym terminie wykaże VAT należny od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3087/18). To kolejny wyrok stwierdzający, że przepisy nakazujące zapłatę odsetek są niezgodne z prawem UE.