Archiwum tagów: nadpłata podatku

Skoro podstawą prawną do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, to danina powinna zostać zwrócona wraz z oprocentowaniem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 sierpnia br. (II FSK 3058/13). W spornej sprawie chodziło o podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany w 2007 r. przez notariusza od podwyższenia kapitału w […]


Fiskus nie może nadpłatą w jednym podatku pokrywać zaległości w innym, jeżeli trwa już postępowanie upadłościowe – stwierdził Sąd Rejonowy w Koszalinie w wyroku z 30 lipca br. (VIIGU x 58/14). Spór toczył się o zastosowanie art. 93 prawa upadłościowego i naprawczego. Przepis ten dopuszcza potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela. Warunkiem jest, że obie […]


Urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego PIT. Jednak nie każdy może liczyć na pełny zwrot – zastrzega autor. Urząd może potrącić z nadpłaty np. niezapłacone mandaty. – To najprostsza forma egzekucji i skarbówka chętnie z niej korzysta – potwierdza jeden z ekspertów podatkowych.


Najbardziej doniosłe propozycje zapisane założeniach do nowelizacji ordynacji podatkowej dotyczą wydawania interpretacji podatkowych i wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Autor, Michał Goj z EY, zwraca uwagę na propozycje zmian w zakresie tradycyjnych instytucji związanych z rozliczaniem podatku czy z postępowaniami podatkowymi. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych czy terminów przedawnienia. W tym […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał precedensowe orzeczenie dotyczące uprawnień płatnika. Sąd uznał, że uprawnionym do wystąpienia o stwierdzenie nadpłaty jest również płatnik podatku, i to niezależnie od tego, czy w wyniku uiszczenia podatku nienależnie on sam został zubożony (VIII SA/Wa 696/13). Stanowisko sądu jest jak najbardziej zasadne – ocenia autor – chociaż wyłamuje się […]


Nawet jeżeli wniosek podatnika o zwrot nadpłaty dotarł do fiskusa w styczniu albo w lutym, już po przedawnieniu zobowiązania podatkowego, nie przekreśla to szansy na jej odzyskanie. Liczy się moment nadania pisma z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe albo złożenia go w polskim urzędzie […]