Archiwum tagów: nadpłata podatku

Podatnik, który zapłaci PIT od świadczenia zasądzonego mu prawomocnym wyrokiem, może mieć problem z odzyskaniem podatku, jeśli okaże się, że świadczenie było nienależne. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy prawomocny wyrok zostanie uchylony przez Sąd Najwyższy. Wówczas – zdaniem NSA – nie mają zastosowania przepisy o nadpłacie. Podatnik może odzyskać podatek, ale w innym trybie […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zakłada on m.in. że tytuły wykonawcze będą doręczane i rejestrowane w specjalnym systemie informatycznym. Ponadto, organy egzekucyjne będą mogły automatycznie zajmować kwoty nadpłat lub zwrotu podatku. Zmianie ulegną też zasady dotyczące właściwości miejscowej organów egzekucyjnych.


Formularz CIT-8 zawiera odrębne pozycje dla należnej i zapłaconej zaliczki oraz należnego i zapłaconego minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. Pojawia się ryzyko zwrotu pieniędzy podatnikom, którzy nie spełniają wymogów określonych w ustawie o podatku minimalnym. Jeśli bowiem CIT-8 wypełni podatnik wykazujący stratę, ale nadal wpłacający podatek minimalny, nie wykaże on należnych i zapłaconych zaliczek. W […]


Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił w wyroku z 14 września br., że z końcem roku, w którym płatnik pobrał zaliczkę, straciła ona byt prawny i przekształciła się w zobowiązanie podatkowe. Organ nie może więc rozstrzygać o nadpłacie zaliczek po upływie roku podatkowego (II FSK 2335/15). Wyrok nie oznacza, że po upływie roku podatnik nie może dochodzić […]


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września br. potwierdza, że fiskus mógł zaliczyć nadpłatę w PIT przypadającą solidarnie małżonkom na poczet zaległości w VAT, za które odpowiada jedynie mąż. Nie ma znaczenia, że zaległości ma tylko jeden z małżonków, gdy są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania – wyjaśnił NSA (I FSK 2199/15).


Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnik, który w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE występuje o nadpłatę, nie musi żądać jej całości. Podatnik może żądać części nadpłaty, np. odsetek, i to bez dokonywania korekty deklaracji (I FSK 1623/15). Jak wyjaśnił sąd, w spornej sprawie odsetki nie miały charakteru akcesoryjnego, stały się elementem nadpłaty.