Archiwum tagów: KAS

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail, w których nadawca przesyła wezwanie do uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. MF przypomina, że urzędy skarbowe nie wysyłają e-maili z wezwaniem do zapłaty […]


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, który zakłada że od początku 2021 r. akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła wymieniać informacjami gromadzonymi w takich rejestrach z innymi państwami. Wykorzysta je także do zapobiegania przestępstwom gospodarczym.


Nowelizacja RODO, która weszła w życie w maju 2019 r. wprowadziła zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Usunięto przepis upoważniający organy KAS do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Po zmianach przetwarzanie danych osobowych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w KAS odbywa się tylko na podstawie pisemnego upoważnienia […]


Na Stały Komitet Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, który wprowadza zakaz nadmiernego opóźniania się z zapłatą należności z tytułu transakcji handlowych. Opóźnienie uznaje się za nadmierne, gdy łączna wartość opóźnionych płatności danej firmy w okresie trzech kolejnych miesięcy przekroczy 500 tys. zł. Za złamanie zakazu będzie groziła nielimitowana kara […]