Archiwum tagów: członkowie zarządu

Jak kształtuje się odpowiedzialność prokurenta spółki kapitałowej? Na jakiej zasadzie kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki komplementariusza za zaległości podatkowe spółki komandytowej? – na te i inne pytania uczestników webcastu odpowiedzi udzielają eksperci EY.


Jak wynika z wydawanych w ostatnim czasie wyroków sądów administracyjnych (m.in. wyroki NSA z 20 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 3011/17 oraz z 18 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1369/18), zarówno byli, jak i obecni członkowie zarządu spółek kapitałowych coraz częściej zobowiązywani są do uregulowania z własnego majątku zaległości podatkowych spółek, które powstały w czasie sprawowania przez nich swojej funkcji.


Spółka publiczna będzie wypłacała wynagrodzenia dla członków zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z ustaloną polityką wynagrodzeń – wynika z procedowanego projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego zasadę “say on pay” (ang.), czyli prawo głosu akcjonariuszy […]


Spółka może zakwalifikować wydatki poniesione na dokształcanie członków zarządu jako koszty uzyskania przychodów (interpretacja nr 0114-KDIP2-2.4010.176.2019.3.AS). Dokształcanie oraz aktualizowanie wiedzy przez osoby zarządzające spółką może przynieść bowiem spółce korzyści. Dyrektor KIS podkreśla też, że konieczność ponoszenia przez spółkę takich wydatków powinna wynikać z zawartych przez nią umów z członkami zarządu.


Po zmianach w 2019 r. od poboru podatku u źródła będzie można odstąpić pod warunkiem złożenia m.in. oświadczenia kontrahenta, że jest on rzeczywistym właścicielem płatności i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Problemy mogą się pojawić, kiedy oświadczenie będą musieli podpisać wszyscy członkowie zarządu. MF podkreśla, że nie chodzi o oświadczenie co do prawidłowości określenia statusu podatnika […]


Jednym ze sposobów przyciągania dobrych menedżerów do spółki jest coraz częściej oferowanie im specjalnych pozapłacowych programów motywacyjnych (ang. incentive plans). Programy takie przybierają różną postać, mogą polegać również na oferowaniu menedżerom nabycia pakietów akcji spółki za okazyjną i nierynkową cenę. Taka praktyka może jednak naruszać art. 345 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie jednak polską specyfiką jest […]