Sprawdź czy możesz odzyskać nieodliczony VAT

Sławomir Czajka
Sławomir Czajka Associate Partner
kontakt
Rafał Gołba
Rafał Gołba Starszy Konsultant
kontakt

Twój dostawca zwiększył kwotę VAT na fakturze, a Ty nie odliczyłeś tego podatku bo upłynął termin przedawnienia? Być może zrobiłeś to niesłusznie.

Podmioty gospodarcze nabywają towary i usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT, ponadto część zakupów może być zwolniona z tego podatku czy też opodatkowana na zasadach odwrotnego obciążenia. W związku z zawiłą tematyką ustalania stawek VAT, często dochodzi do opodatkowania danego rodzaju transakcji w nieprawidłowy sposób nawet przez szereg lat. Zidentyfikowanie takich nieprawidłowości może wpływać zarówno na dostawcę jak i nabywcę:

  • po stronie dostawcy latami może być bowiem generowana zaległość podatkowa, którą będzie on zobowiązany uregulować wraz z odsetkami, a w niektórych przypadkach może mu grozić także dodatkowa sankcja VAT (20% lub 30% powstałej zaległości)
  • po stronie nabywcy powstaje wątpliwość, czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktur korygujących zwiększających kwotę VAT naliczonego, będzie on uprawniony do odliczenia tego podatku w pełnym zakresie. Część z nich może bowiem dotyczyć transakcji zrealizowanych w okresach rozliczeniowych, które uległy już przedawnieniu.

Odliczenie VAT także po upływie 5 lat

Nabywca towarów może co do zasady odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Z tego prawa, może jednak skorzystać nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny (lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych). Dopiero spełnienie tych dwóch warunków uprawnia nabywcę do odliczenia VAT – w zakresie w jakim te nabycia są wykorzystywane do jego czynności opodatkowanych VAT.

Jeżeli natomiast podatnik nie skorzysta z prawa do odliczenia w terminach wskazanych powyżej, może odliczyć VAT poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Należy pamiętać, że po stronie dostawcy, termin przedawnienia został określony w odmienny sposób i wynosi on 5 lat od końca roku w którym upłynął termin płatności danego podatku.

Określenie terminów przedawnienia w powyższy sposób powoduje, że po stronie podatników pojawiają się wątpliwości odnośnie tego czy można zmienić (np. podwyższyć) poprzez wystawienie faktury korygującej stawkę VAT w odniesieniu do dostaw zrealizowanych w okresach w stosunku do których upłynął już termin przedawnienia zobowiązania. Z drugiej strony, jeżeli doszło już do wystawienia odpowiedniej faktury korygującej zwiększającej zastosowaną pierwotnie stawkę VAT, wątpliwości na gruncie obecnego stanu prawnego budzi to, czy wykazana na niej dodatkowa kwota VAT naliczonego podlega odliczeniu po stronie nabywcy.

TSUE na korzyść podatnika

Kwestia prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z dostawami dokonanymi w okresach które uległy już przedawnieniu, była niedawno przedmiotem analizy TSUE w wyroku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie C-533/16 Volkswagen AG. Analiza wyroku TSUE wskazuje, że upływ terminu przedawnienia określonego w prawodawstwie danego państwa członkowskiego nie zawsze automatycznie oznacza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT związanego z transakcjami zrealizowanymi w okresach objętych tym przedawnieniem. Zdaniem Trybunału, prawo do dokonania odliczenia nie powinno być kwestionowane jeśli faktura korygująca, zwiększająca kwotę VAT naliczonego, została wystawiona w okresie „bieżącym” i dotyczy czynności, które miały miejsce w okresie objętym przedawnieniem. Trybunał uznał, że otrzymujący ją podatnik nie miał możliwości dokonania odliczenia VAT z niej wynikającego wcześniej i prawo to nie powinno być kwestionowane w szczególności gdy odliczenie VAT nie wiąże się z ryzykiem zaistnienia oszustwa podatkowego oraz wykluczone zostało ryzyko braku zapłaty VAT przez sprzedawcę.

Orzeczenie to jest więc szczególnie interesujące dla podatników, którzy otrzymując faktury korygujące wystawione w odniesieniu do dostaw zrealizowanych wiele lat temu zastanawiają się czy są uprawnieni do odliczenia wykazanego na tych fakturach VAT naliczonego.

Jeżeli zastanawiasz się, czy możesz odzyskać VAT z faktur wystawionych przez kontrahenta, a może nie odliczyłeś VAT z innych powodów, zachęcamy do kontaktu z autorami powyższego wpisu. Z chęcią podzielimy się swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Zapraszamy również do obejrzenia archiwalnego nagrania z webcastu EY Jak prawidłowo określić stawkę VAT.

Zobacz webcast

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>