Sprawdź, czy możesz odzyskać nadpłacone cło

Rafał Gołba
Rafał Gołba Starszy Konsultant
kontakt

Wysokość cła należnego z tytułu importu towarów na terytorium Unii Europejskiej uzależniona jest zasadniczo od stawki celnej wynikającej z taryfy celnej oraz wartości celnej. Jakiekolwiek nieprawidłowości w ustalaniu przedmiotowych elementów kalkulacji cła, mogą prowadzić zarówno do zawyżenia, jak i zaniżenia należności celnych.

Stawka celna

Ustalenie stawki celnej wymaga w szczególności sklasyfikowania danego towaru na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN). Aby przeprowadzić taką klasyfikację w prawidłowy sposób, należy skrupulatnie przeanalizować dany produkt na gruncie CN – analiza ta, w zależności od produktu, powinna objąć m.in. skład, budowę, proces produkcyjny, zastosowanie i sposób pakowania importowanego towaru.

O klasyfikacji mogą jednak często decydować drobne detale, które w momencie analizowania danego produktu są trudne do zidentyfikowania, a często mogą znacząco wpłynąć na wysokość stawki celnej.

Wartość celna

Wartość celna obejmuje co do zasady cenę transakcyjną, tj. cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towar, gdy został on sprzedany w celu wywozu na obszar celny UE. Przedmiotowa cena jest powiększana o elementy wymienione wprost w przepisach celnych, w tym m.in. o ewentualne koszty ubezpieczenia i transportu poniesione na odcinku do granicy celnej UE, wszelkie prowizje, z wyjątkiem prowizji od zakupu, koszty pojemników, o ile na potrzeby celne są traktowane łącznie z towarem, koszty pakowania, etc.

Jeżeli jednak importowane towary zostały sprzedane przed ich wyceną na potrzeby celne, ceny odnoszące się do sprzedaży dokonanej po wywozie, ale przed dopuszczeniem towarów do swobodnego obrotu w UE, mogą zostać wykorzystane na potrzeby ustaleniami „wartości transakcyjnej”.

W praktyce, importerzy dokonując importu towarów, podlegających 0% stawce celnej, często przyjmują za wartość transakcyjną cenę odsprzedaży tych towarów, która jest zasadniczo wyższa od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej z tytułu nabycia tych towarów. Takie podejście jest zasadniczo neutralne z perspektywy celnej z uwagi na zastosowanie 0% stawki celnej. W tym zakresie powstaje jednak pytanie, czy jeżeli organ celno-podatkowy zakwestionuje przyjętą klasyfikację CN, a w konsekwencji podwyższy zastosowaną stawkę celną, to istnieje możliwość zmiany zadeklarowanej wcześniej ceny transakcyjnej?

Podwyższenie stawki celnej a możliwość przyjęcia niższej wartości celnej

Jeżeli w trakcie ewentualnej kontroli celno-podatkowej, organy zakwestionują przyjętą przez importera stawkę celną, jedną z możliwych opcji obniżenia wysokości powstałej zaległości celnej, może okazać się korekta zadeklarowanej wcześniej wartości celnej. Taka korekta mogłaby polegać m.in. na przyjęciu za wartość transakcyjną cenę faktycznie zapłaconą lub należną z tytułu nabycia importowanych towarów.

Takie podejście nie wynika wprost z literalnego brzmienia przepisów celnych, niemniej jednak, taka korzystna interpretacja przedmiotowych przepisów prezentowana jest w opinii Rzecznika Generalnego z dnia 26 marca 2019 r. do pytania prejudycjalnego w sprawie CEVA Freight Holland BV (C 249/18).

Zdaniem Rzecznika Generalnego, w przypadku gdy towary zostały błędnie sklasyfikowane do pozycji CN uprawniającej zastosowanie 0% stawki, a importer przyjął na potrzeby dokonywanego importu wartość odsprzedaży jako cenę transakcyjną, organy celne, na wniosek zgłaszającego, mogą zmienić dokonane zgłoszenie celne poprzez zastąpienie przyjętej wcześniej wartości celnej, pod warunkiem, że wycena ta jest również zgodna z przepisami celnymi w zakresie ustalania wartości celnej.

Na potwierdzenie prawidłowości powyższego podejścia przyjdzie nam jeszcze poczekać do momentu ogłoszenia wyroku TSUE. Niemniej, w naszej ocenie, podatnicy już dzisiaj mogą zastanowić się, czy w przypadku ich transakcji wystąpiła możliwość obniżenia wartości celnej z tytułu zrealizowanych importów towarów i tym samym odzyskania – przynajmniej częściowo – zapłaconej należności celnej.

Na ewentualne wątpliwości i pytania w zakresie klasyfikacji CN importowanych towarów i zadeklarowanej wartości celnej, z przyjemnością odpowiedzą Państwu nasi specjaliści.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>