Sport w gminie może być bez VAT

Mateusz Kisiel
Mateusz Kisiel Konsultant
kontakt

Czynności wykonywane przez Centrum Sportu mogą podlegać zwolnieniu z VAT jako usługi ściśle związane ze sportem.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. I SA/Po 340/18.

Sprawa dotyczyła gminy, która realizuje zadania własne z zakresu kultury fizycznej za pomocą własnej jednostki budżetowej. Gmina poprzez Centrum Sportu świadczy m.in. usługi odpłatnego udostępnienia hal sportowych, boisk sportowych, lodowiska czy innych obiektów sportowych, sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, łyżew), a także usługi ostrzenia łyżew oraz usługi odpłatnego udostępniania punktu gastronomicznego oraz zbiornika wodnego i organizacji zawodów sportowych. Zdaniem gminy, usługi te powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się z opodatkowania VAT usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim
  2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków
  3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

W celu potwierdzenia własnego stanowiska, gmina zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Fiskus nie zgodził się z gminą. Wskazał, że aby móc skorzystać z powołanego powyżej zwolnienia, podatnik powinien spełnić przesłanki o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym. Przesłanka o charakterze podmiotowym jest spełniona wówczas, gdy świadczącym usługę jest podmiot spełniający określone warunki – są to kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. W katalogu tym nie ma natomiast gminy oraz centrum sportowego, działającego w formie jednostki budżetowej. Wobec czego, nie może zastosować zwolnienia do świadczonych usług.

Dopiero WSA w Poznaniu przyznał rację gminie i uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że analizowany przepis należy tak interpretować, że zwolnieniem od podatku określonym w tej normie objęte są nie tylko usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również tego typu usługi świadczone przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku.

Dokonując analizy zwolnień usług świadczonych przez takie podmioty jak gminy, które realizują swoje zadania z mocy prawa, należy wziąć pod uwagę wykładnię prounijną.  W orzecznictwie krajowym i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zwraca się uwagę, że gminy, które realizują określone działania w zakresie sportu nie nastawione na zysk, powinny według prounijnej wykładni korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. W uzasadnieniu wyroku WSA w Poznaniu powołał się na wcześniejsze orzecznictwo NSA (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2014 r., I FSK 585/13 oraz z 18 maja 2017 r., I FSK 1807/15).

Wyrok jest nieprawomocny.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>