Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności

Projekt ustawy o VAT przewiduje wprowadzenie dobrowolnego mechanizmu, w ramach którego nabywca będzie miał możliwość uregulowania kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy. Skorzystanie z tego rozwiązania ma pomóc w walce z wyłudzeniami VAT, a korzystającym z niego przedsiębiorcom pozwolić na uzyskanie określonych korzyści.

Podstawowe założenia projektu

 • Nabywca będzie mógł dokonywać jednej płatności na rzecz dostawcy towaru czy usługi, ale poprzez użycie dedykowanego komunikatu, bank (/SKOK) będzie automatycznie dzielił płatność i przekazywał kwotę netto na rachunek bankowy kontrahenta, natomiast kwota VAT przelewana będzie na rachunek VAT dostawcy.
 • Split payment będzie możliwy wyłącznie w transakcjach B2B.
 • W dedykowanym komunikacie przelewu nabywca będzie wskazywał numer faktury (w tym faktury zaliczkowej czy faktury korygującej), numer VAT dostawcy, wartość netto oraz wartość VAT.
 • W przypadku gdy płatność zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usług, podatnik ten będzie solidarnie odpowiedzialny wraz dostawcą za niezapłacony podatek wynikający z tej dostawy.
 • Rachunek VAT będzie otwierany przez bank lub SKOK automatycznie (bez konieczności zawarcia odrębnej umowy).
 • Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT będzie dostawca, który nie będzie mógł jednak swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikających z przepisów VAT (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary) – jednakże naczelnik urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek posiadacza rachunku, będzie mógł udzielić zgody na inne wykorzystanie środków.
 • Środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.
 • W przypadku wykreślenia podatnika z rejestru VAT środki pozostałe na rachunku VAT zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Pozostała część zostanie zwrócona na wskazany przed podatnika rachunek (o ile nie toczy się względem niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa w zakresie VAT). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przesłanką wykreślenia z rejestru będzie nieistnienie podatnika – wówczas środki znajdujące się na rachunku (w oparciu o orzeczenie sądu cywilnego) przepadną na rzecz Skarbu Państwa.
  – stosowanie split payment ma pozwolić na uzyskanie określonych korzyści dla nabywcy stosującego ten mechanizm, poprzez:
  – brak zastosowania sankcyjnej stawki odsetek (w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment) oraz sankcyjnych stawek 30% i 100% VAT,
  – brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców kilku grup towarów),
  – możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków,
  – obniżenie wysokości podatku do zapłaty (wg ustalonego wzoru), w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem zapłaty.

Sprawdź więcej

Powiązane wpisy


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: