Split payment: brak podwyższonej stawki odsetek za zwłokę

Marta Zakrocka
Marta Zakrocka Starszy Konsultant
kontakt
Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności (split payment) ma na celu ochronę najistotniejszego źródła dochodów budżetu państwa, jakim jest podatek od towarów i usług (VAT), poprzez zwiększenie skuteczności ściągalności tego podatku. Rzeczony mechanizm – zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o VAT z 12 maja 2017 r. – ma być stosowany fakultatywnie przez podatników VAT nabywających towary i usługi od innych podatników.

Aby zapewnić osiągnięcie celu nowelizacji, ustawodawca przewidział wprowadzenie przepisów mających zachęcać nabywców do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Do tych stymulantów należeć będzie, pośród innych, brak zastosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, podwyższającego wysokość karnych odsetek za zwłokę do poziomu 150% odsetek ustawowych, do potencjalnej zaległości w VAT za okres, w rozliczeniu za który 95% wartości wykazanej przez podatnika kwoty podatku naliczonego będzie wynikało z faktur zapłaconych przy wykorzystaniu mechanizmu split payment. W związku z przeprowadzonymi konsultacjami publicznymi, planowana jest modyfikacja rzeczonego, projektowanego przepisu poprzez doprecyzowanie, że 95% nie stanowi sztywnego progu, ale określa minimalny udział podatku naliczonego z faktur opłaconych dedykowanym poleceniem przelewu.

Na uwagę w tym kontekście zasługuje w pierwszej kolejności fakt, iż powyższy minimalny udział 95% powinien być określany jako udział kwoty VAT z faktur opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności w całkowitej kwocie VAT naliczonego, niezależnie od sposobu uregulowania płatności, nie zaś jako udział w kwocie VAT dotyczącej należności zapłaconych, tj. uregulowanych w formie pieniężnej.

W praktyce gospodarczej bowiem transakcje mogą przyjmować różnoraki charakter, a ich rozliczenie nie zawsze będzie następowało w formie pieniężnej – do tego typu transakcji można zaliczyć wymianę, barter oraz transakcje, dla których rozliczenie następuje poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań, czy też rekompensatę. Jako że w przypadku takich transakcji nabywca nie ma w świetle projektowanych przepisów możliwości dokonania zapłaty z wykorzystaniem dedykowanego komunikatu przelewu – jeśli takie transakcje u podatnika wystąpią, będą one zaniżały udział VAT naliczonego z faktur opłaconych dedykowanym poleceniem przelewu i w konsekwencji mogą uniemożliwić skorzystanie z omawianej preferencji.

Na uwagę również zasługuje kwestia nabyć, z tytułu których zobowiązanym do rozliczenia VAT należnego jest nabywca (np. importu usług, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, lokalnego reverse charge). W takich przypadkach bowiem, pod warunkiem związku poniesionego wydatku z działalnością opodatkowaną, VAT należny stanowi jednocześnie VAT naliczony, przy czym nie jest możliwe (ani zasadne) jego uiszczenie przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności. Szczęśliwie wydaje się, iż wolą ustawodawcy nie było włączenie tych transakcji do kalkulacji progu procentowego, upoważniającego do skorzystania z omawianej preferencji.

 

Zapisz się na bezpłatny newsletter i czytaj więcej na temat split paymentu

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>