Składając CIT-8 można skorzystać z kilku odliczeń

Spółka składając zeznanie CIT-8 może uwzględnić w nim łączną kwotę zwolnień, zaniechań poboru, obniżek oraz odliczeń od podatku np. w przypadku osiągania dochodów również poza Polską, które zostały tam opodatkowane.

Podobnie jak podatnicy PIT, również podatnicy CIT mają prawo do skorzystania z kilku zwolnień oraz dokonania określonych odliczeń od dochodu. Takie kwoty wykazują w formularzu CIT-8/O podatnicy, którzy np. przekazali darowizny, odliczają straty z lat ubiegłych, uzyskali dochody / przychody zwolnione, ponieśli wydatki na nowe technologie, odliczają podatek pobrany w innym państwie etc. Podstawowy katalog odliczeń znajduje się w art. 18 i 18b ustawy o CIT. Są to przede wszystkim darowizny oraz wydatki poniesione na nabycie nowych technologii.

W kontekście darowizn, możliwe jest odliczenie od dochodu m.in. przekazanych darowizn na cele społecznie użyteczne wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873) oraz na cele kultu religijnego. Do celów pożytku publicznego kwalifikuje się szeroki zakres działalności obejmujący m.in.: pomoc społeczną, ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Łączna kwota powyższych odliczeń nie może jednak przekroczyć 10 proc. dochodu uzyskanego przez podatnika w ciągu roku podatkowego.

Aby darowizna mogła zostać odliczona, powinna być przekazana również konkretnej jednostce posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Przez działalność pożytku publicznego należy rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Takimi organizacjami najczęściej są – niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niebędące jednostkami sektora finansów publicznych – fundacje i stowarzyszenia oraz inne osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie odrębnych przepisów. Podstawową listę powyższych organizacji można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (należy pamiętać, że z odliczenia – pod pewnymi warunkami – można skorzystać również w sytuacji zapłaty na rzecz zagranicznej organizacji z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Warunkiem odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie wartości przekazanych darowizn oraz posiadanie oświadczenia obdarowanego. Przy darowiznach pieniężnych dowodem przekazania musi być dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego wskazujący jednoznacznie przeznaczenie wpłaty. Z kolei przy darowiznach rzeczowych niezbędny jest dokument potwierdzający wartość przekazanych rzeczy wraz z oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu takiej darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć. Gdy podatnik nie korzysta z odliczenia VAT, a przekazał nieodpłatnie np. produkty spożywcze, może zaliczyć do kosztów podatkowych cenę ich nabycia lub koszt wytworzenia.

Darowiznę można odliczyć jedynie w tym roku podatkowym, w którym została przekazana. Ustawodawca nie przewidział możliwości przeniesienia niewykorzystanego odliczenia na następne lata podatkowe. Należy także pamiętać, że odliczeni nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów działających w sektorze przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, alkoholowego czy też wyrobów z metali szlachetnych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>