Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej

Magdalena Piec
Magdalena Piec Starszy Menedżer
kontakt
Michał Koper
Michał Koper Starszy Menedżer
kontakt

Propozycje zmian podatkowych przyjęte przez rząd przewidują daleko idące zmiany w systemie podatkowym, w szczególności bezprecedensowe zmiany w zakresie poboru podatku u źródła.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o CIT, PIT i Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. We wtorek (25 września 2018 r.) projekt został skierowany do Sejmu.

Propozycje zmian przyjęte przez rząd przewidują daleko idące zmiany w systemie podatkowym, które zostały przedstawione w projekcie z dnia 24 sierpnia 2018 r. W nowelizacji skierowanej do Sejmu zachowano propozycje Ministerstwa Finansów zaprezentowane wcześniej, w tym w szczególności bezprecedensowe zmiany w zakresie poboru podatku u źródła.

Projekt skierowany do Sejmu przewiduje nowe regulacje w zakresie poboru podatku u źródła:

 1. zastąpienie obecnej metody bezpośredniego stosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła metodą polegającą na konieczności zapłaty podatku oraz występowania o jego zwrot
 2. związany z powyższym obowiązek stosowania podstawowych stawek podatku u źródła (19% lub 20%) zamiast stawek wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe środki, tj.:
  – o   złożenie przez płatnika oświadczenia potwierdzającego zasadność zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku (w skierowanym do Sejmu projekcie doprecyzowano kwestie okresu, w jakim będzie można korzystać ze złożonego oświadczenia w odniesieniu do tych samych kategorii płatności)
  – o   uzyskanie opinii organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz podatnika należności
 3. utrzymanie zapisów, zgodnie z którymi zasady poboru podatku u źródła będą zależeć od tego, czy suma wypłaconych przez płatnika w trakcie roku podatkowego do danego podatnika dywidend, odsetek, należności licencyjnych, opłat za niektóre usługi i innych należności, które mogą podlegać podatkowi u źródła, przekroczy 2 mln zł
 4. pozostawienie bez zmian propozycji nowej definicji „rzeczywistego właściciela”, która będzie zawierała specyficzne warunki, w tym np. dotyczący prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej

Utrzymane zostały (z pewnymi zmianami) również inne propozycje, dotyczące przede wszystkim:

 • opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
 • preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box, Innovation Box)
 • istotne zmiany w regulacjach dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC), w tym przede wszystkim: rozszerzenie definicji podmiotów zagranicznych objętych reżimem CFC, rozszerzenie listy przypadków, w których zastosowanie może znaleźć reżim CFC, wprowadzenie klauzuli obejścia prawa odnoszącej się specyficznie do regulacji CFC
 • wprowadzenia szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności
 • wprowadzenia odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych
 • wprowadzenia regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów w przypadku wkładów niepieniężnych w formie wierzytelności do spółek
 • wprowadzenia obniżonej 9-procentowej stawki podatku CIT (przy czym, w projekcie przyjętym przez rząd zrezygnowano z wymogu limitu 33% udziału dochodów w przychodach)
 • propozycji zmian w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do kosztów związanych z samochodami osobowymi (podwyższenie do 150 tys zł limitu dotyczącego zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu limitów dla kosztów składek ubezpieczeniowych i kosztów eksploatacyjnych; w tym zakresie przewidziano odmienne regulacje CIT i PIT)
 • wprowadzenia nowych zasad raportowania schematów podatkowych „MDR” (Mandatory Disclosure Rules)
 • uszczelnienia przepisów dotyczących ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego
 • podwyższenia limitu dotyczącego zaliczania do kosztów podatkowych składek na rzecz organizacji pozarządowych
 • obniżenia stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (z 2% do 0,5%) od zawarcia umów pożyczek

Dodatkowo, skierowany do Sejmu projekt nowelizacji obejmuje propozycje zmian przedstawione we wcześniejszym rządowym projekcie zmiany ustaw podatkowych z 15 lipca 2018 r., w szczególności nowe regulacje w zakresie cen transferowych (np. związane z definicją podmiotów powiązanych, nowymi wymogami w zakresie dokumentacji cen transferowych).

Ze względu na skalę i znaczenie przyjętych przez rząd zmian, konieczne jest szczegółowe monitorowanie procesu legislacyjnego oraz – już teraz – podjęcie kroków w celu weryfikacji wpływu zmian na rozliczenia podatkowe.

Chcesz wiedzieć więcej na temat planowanych zmian w zasadach rozliczania podatku u źródła? Zapraszamy do obejrzenia Webcastu „Zmiany w podatku u źródła od płatności za granicę – nowe wymogi od 2019 r.”

Rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>