Nowe zasady opodatkowania dotyczące rozliczania samochodów osobowych od 2019 r.

Magdalena Piec
Magdalena Piec Starszy Menedżer
kontakt
Arkadiusz Kołłątaj
Arkadiusz Kołłątaj Starszy Konsultant
kontakt

Ustawodawca zamierza zmienić zasady rozliczania samochodów osobowych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej, zarówno w odniesieniu do samochodów będących własnością podatnika, czy też wykorzystywanych w oparciu o umowę leasingu, najmu lub inną o podobnym charakterze.

W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmierza do wprowadzenia istotnych zmian w polskim prawie podatkowym, w tym m.in. w zakresie zasad rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Treść powyższego projektu wprowadza pewne zmiany w stosunku do tego, co rząd proponował w sierpniu 2018 r. W szczególności zostały dodane dodatkowe limity dla samochodów elektrycznych, zwiększono limity wydatków, które mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów oraz wprowadzono dodatkowe ograniczenia w zakresie rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem samochodów.

Zwiększenie limitów kwot odpisów amortyzacyjnych i wprowadzenie limitu dla opłat leasingowych, najmu, oraz innych umów o podobnym charakterze

Obecnie korzystanie z samochodu osobowego w oparciu o umowę leasingu, najmu lub inną o podobnym charakterze zapewnia nie tylko szybszą możliwość rozliczenia kosztu nabycia samochodu, ale również możliwość pełnego rozliczenia takich wydatków w kosztach podatkowych. Dodatkowo leasingobiorca / najemca nie jest związany żadnym limitem, który odnosiłby się do wartości samochodu osobowego. Zgodnie z projektem:

  • odpisy amortyzacyjne od wartości samochodów osobowych stanowiących własność podatnika
  • płatności z tytułu umów leasingu, najmu samochodu osobowego oraz innych o podobnym charakterze

zostaną objęte limitem kosztów, które będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zaproponowane limity to:

  • 225 tys. zł w przypadku samochodu osobowego, który jest pojazdem elektrycznym (zwiększenie limitu z 30 tys. EUR) oraz,
  • 150 tys. zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych (zwiększenie limitu z 20 tys. EUR).

W odniesieniu do samochodów leasingowanych lub wynajmowanych limit będzie obliczany jako proporcja kwoty 150 tys. zł (lub odpowiednio 225 tys. zł w przypadku pojazdu elektrycznego) do wartości wykorzystywanego samochodu osobowego wskazanej w umowie.

Dodatkowo, projekt odrębnie reguluje kwestię rozliczenia składek na ubezpieczenie, które będą mogły zostać zaliczone do kosztów proporcjonalnie do wartości samochodu, jeżeli jednak wartość samochodu będzie przekraczała 150 tys. zł, nadwyżki ponad tę kwotę nie będzie można ująć w kosztach.

Zasady rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego

Zgodnie z ogólną zasadą wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych nadal będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, o ile będą związane z osiągnięciem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Projekt ustawy przewiduje szczegółowe zasady rozliczania samochodów osobowych o tzw. przeznaczeniu „mieszanym”, tj. w sytuacji, w której firmowy samochód osobowy jest wykorzystywany przez pracownika dla celów innych niż służbowe (innych niż związane z działalności gospodarczą podatnika). Dotychczasowe przepisy ustaw o podatku dochodowym nie przewidywały w tym zakresie szczególnych regulacji (np. w odróżnieniu od Ustawy VAT, w której od kilku lat funkcjonują już przepisy dot. rozróżnienia sytuacji, kiedy samochód jest przeznaczony w pełni na cele działalności gospodarczej, a kiedy ma charakter „mieszany”).

Obecnie, z uwagi na brak regulacji dotyczących uwzględnienia kosztów poniesionych na samochód o przeznaczeniu „mieszanym”, dziś sposób uwzględnienia takich kosztów w rozliczeniu wymaga przeprowadzenia analizy działalności podatnika. Badanie to powinno polegać przede wszystkim na ustaleniu faktycznego zakresu korzystania z samochodu osobowego.

Ustawodawca w projekcie przyjmuje konstrukcję zbliżoną do tej, która obecnie funkcjonuje w ramach Ustawy VAT, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ewidencji, tj. domniemanie przeznaczenia mieszanego. Jak wynika z projektowanych regulacji, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego o przeznaczeniu „mieszanym” będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków (ustawa VAT w przypadku samochodów o przeznaczeniu mieszanym zakłada 50%-owe prawo do odliczenia podatku naliczonego).

Zaliczenie do kosztów podatkowych pełnej wysokości wydatków z tytułu używania samochodów osobowych będzie możliwe w sytuacji, w której samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych, co powinno być również odpowiednio udokumentowane (poprzez prowadzenie odpowiedniej ewidencji).

Podsumowanie

Planowana od 2019 r. nowelizacja przepisów ma dotyczyć zarówno podatników CIT oraz PIT (przy PIT z pewnymi odrębnościami). Jeżeli znowelizowane przepisy wejdą w życie, nie będzie to oznaczało automatycznej utraty przywilejów związanych z korzystaniem ze służbowego samochodu osobowego w oparciu o inny stosunek prawny niż tytuł własności.

Projekt zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi umowy leasingu samochodów osobowych, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r. pod pewnymi warunkami nadal będą mogły być objęte „starymi” (tj. obecnymi) zasadami podatkowymi. Natomiast w odniesieniu do umów, które będą zmienione, odnowione lub zawarte po dniu 31 grudnia 2018 r. stosowane mają być „nowe przepisy”. Projektowane regulacje wprowadzają jednak szereg odstępstw od reguły ogólnej, które każdorazowo będą wymagały odrębnej analizy.

Z uwagi na zakres projektu ustawy zmieniającej, podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na dotychczasowy mechanizm rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi w swoich firmach. Dodatkowo powinni oni zweryfikować nowe zasady, które mogą w istotny sposób wpłynąć na dotychczasowe rozliczenia CIT oraz PIT.

Jedną z kluczowych zmian w podatkach od 2019 r. będą zmiany w zasadach rozliczania podatku u źródła. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapraszamy do obejrzenia Webcastu „Zmiany w podatku u źródła od płatności za granicę – nowe wymogi od 2019 r.”

Rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>