Rewolucja CIT 2018 coraz bliżej

Tomasz Rolewicz
Tomasz Rolewicz Associate Partner
kontakt
Natalia Kowalska
Natalia Kowalska Starszy Menedżer
kontakt

Rozszerzenie zasad tzw. cienkiej kapitalizacji, odrębny reżim podatkowy dla działalności finansowej i operacyjnej oraz znaczne ograniczenie odliczalności kosztów usług niematerialnych to najważniejsze zmiany w projekcie Ministerstwa Finansów

W tym tygodniu opublikowana została najświeższa wersja projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowym. Spodziewamy się że proces legislacyjny zakończy się pod koniec tego roku, a nowe rozwiązania zaczną obowiązywać już z początkiem 2018 r.

Nowe rozwiązania zmierzają w kierunku uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Znacząco zmodyfikują one dzisiejsze zasady rządzące podatkiem dochodowym. Pojawi się nowy wskaźnik – tzw. podatkowa EBITDA, której wysokość wyznaczać będzie dopuszczalny limit poszczególnych kosztów uzyskania przychodów.

Najważniejsze spośród wprowadzanych zmian to:

1. Rozszerzenie zasad tzw. cienkiej kapitalizacji na wszelkie formy dłużnego finansowania spółek, także od podmiotów niepowiązanych. Według nowych rozwiązań, kosztami uzyskania przychodów mają być wyłącznie wydatki związane z długiem, do limitu równego 30% EBITDA. Restrykcje mają objąć nie tylko pomiędzy spółkami, ale także w ramach jednej spółki – pomiędzy centralą i oddziałem. Z nowych restrykcji mają być wyłączone koszty finansowania, których wysokość nie przekracza 3 milionów złotych w jednym roku.

2. Odrębny reżim podatkowy dla działalności finansowej i operacyjnej. Planowane jest odrębne traktowanie podatkowe (przy zachowaniu jednolitej 19% stawki podatku) działalności finansowej i działalności operacyjnej. Koszty poniesione przy danym rodzaju działalności (np. koszty finansowe) będą mogły być odliczone tylko od przychodów uzyskanych z tego samego źródła (przychody finansowe). Celem jest uniemożliwienie pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty działalności finansowej. Zgodnie z projektem banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe będą zaliczać swoje przychody wyłącznie do zysków kapitałowych. Propozycja uzasadniana jest specyfiką działalności tych podmiotów. Regulacja ta nie objęła jednak swoim zakresem części podmiotów finansowych np.  zakładów ubezpieczeń. Obecnie proponuje się, aby banki (i SKOK-i) nie były objęte tymi rozwiązaniami, choć obecna wersja projektu zakłada, że mają one objąć pozostałą część sektora finansowego.

3. Znaczne ograniczenie odliczalności kosztów usług niematerialnych. Nowe ograniczenia od 2018 r. mają dotknąć usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane (bezpośrednio i pośrednio) oraz przez podmioty z tzw. rajów podatkowych (wcześniejsze wersje projektu rozszerzały je początkowo także na podmioty niepowiązane). Ograniczenia mają objąć szeroki katalog usług doradczych (usługi doradcze, badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń). Ostateczna wersja projektu nie obejmuje restrykcjami usług prawnych, księgowych i rekrutacji. Te same ograniczenia mają objąć płatności za licencje, znaki i inne prawa majątkowe. Potrącalność podatkowa tych wydatków ograniczona będzie limitem 30% EBITDA. Limit ma nie dotyczyć wydatków nieprzekraczających 3 miliony złotych w roku.

4. Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych. Począwszy od 2018 r., spółki będą objęte nowym podatkiem, którego wysokość ma wynosić rocznie 0,035% wartości (ponad 10 milionów zł) posiadanych nieruchomości komercyjnych, jeżeli nie są one wyłącznie lub w głównym stopniu wykorzystywane na potrzeby własne. Podatek ten będzie odliczalny od podatku CIT płaconego przez spółkę.

5. Poszerzenie zakresu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

6. Zmiany w zakresie Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) – Bardziej liberalne rozwiązania mają ułatwić zakładanie PGK. Dopuszczalna ma być także zmiana składu PGK, jeśli jest ona wynikiem wewnętrznych restrukturyzacji.

7. Zmiany w bankach w zakresie zasad uwzględniania w podstawie opodatkowania rezerw tworzonych na ryzyko związane z ich działalnością i odpisów na oczekiwane straty kredytowe tworzonych w bankach stosujących MSR – projektowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom sektora bankowego co do konieczności dostosowania terminologii i uregulowania zasad ujmowania dla celów podatkowych nowych kategorii ewidencyjno – księgowych wynikających z konieczności stosowania przez Banki od 2018 roku nowego międzynarodowego standardu rachunkowości MSR 39. Projekt przywraca również jednolite regulacje dla wszystkich banków w zakresie ujęcia podatkowego rezerwy na ryzyko ogólne, określonej w art. 130 ustawy – Prawo bankowe.

Poza wyżej wskazanymi, w naszej ocenie najistotniejszymi, zmianami projekt zakłada także inne zmiany w zakresie podatków dochodowych (zarówno od osób prawnych jak i fizycznych). W dużej części ich głównym celem jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Zapraszamy na webcast EY poświęcony planowanym rewolucyjnym zmianom w CIT.

Webcast odbędzie się już w środę, 11 października 2017 r., godz. 10:00. Zarejestruj się już dziś.

Korzyści z udziału:

  • kompleksowe zapoznanie się ze zbliżającymi się zmianami
  • ocena nadchodzących zmian oraz ich wpływu na rozwój spółek
  • analiza praktycznych wyzwań związanych z planowanymi regulacjami
  • możliwość odpowiednio wcześniejszego zaplanowania i przeprowadzenie odpowiednich działań przygotowawczych w organizacji
  • dostęp do Forum wymiany wiedzy EY

Zapisz się na webcast >>


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>