Projekt klauzuli obejścia prawa w zakresie wypłaty dywidend

Bartosz Czerwiński
Bartosz Czerwiński Adwokat / Menedżer
kontakt

Niezależnie od toczących się dyskusji nad wprowadzeniem generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego do Ordynacji podatkowej, z inicjatywy Ministra Finansów trwają również prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa podatkowego szczegółowych klauzul obejścia prawa podatkowego.

Żeby nie sięgać daleko, Rada Ministrów w dniu 21 lipca 2015 r. skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministra Finansów (projekt ustawy numer UC167) – obejmujący m.in. projekt klauzuli obejścia prawa w zakresie wypłaty dywidend, implementujący Dyrektywę Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem ustawy o CIT, przepisy art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy (przewidujące zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodów z dywidend wypłacanych na rzecz lub przez spółki posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) nie będą miały zastosowania, jeżeli:

  1. osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz
  2. czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Zgodnie z projektem ustawy, uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W uzasadnieniu projektu zmiany ustawy wyjaśniono zaś, że klauzula ta powinna znaleźć zastosowanie w sytuacji, w której treść ekonomiczna podjętej czynności prawnej lub szeregu zdarzeń ogranicza się do przeniesienia własności udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendy, w celu uzyskania zwolnienia, lub takiego ukształtowania stosunków prawnych, które obliczone jest na wykazanie przychodu (dochodu) na poziomie spółki zależnej, w celu przetransferowania go następnie spółce dominującej w formie dywidendy – jak w przypadku przeniesienia przez spółkę dominującą na spółkę zależną określonej wartości niematerialnej i prawnej i następne korzystanie z niej w zamian za uiszczanie opłaty licencyjnej (w takiej sytuacji dochód z otrzymywanych wartości niematerialnych i prawnych, wygenerowany na poziomie spółki zależnej, podlega wypłacie w formie dywidendy na rzecz spółki dominującej).

Powyższa klauzula obejścia prawa w zakresie wypłaty dywidend miałaby wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Projekt ustawy przewiduje również m.in. rozszerzenie obowiązków informacyjnych w zakresie wypłaty odsetek (PIT) oraz obowiązków dokumentacyjnych w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>