Prewspółczynnik: Świadczenia wychowawcze wypłacane przez urząd miasta pomniejszają dochód tej jednostki

Joanna Krawczyk
Joanna Krawczyk Starszy Konsultant
kontakt

WSA orzekł, że na potrzeby kalkulacji prewspółczynnika urząd miasta może pomniejszyć dochód o środki przeznaczone na wypłatę zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze.

Obliczanie prewspółczynnika nastręcza gminom wiele trudności. W zetknięciu ze złożoną rzeczywistością, pozornie szczegółowa regulacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, pozostawia wiele wątpliwości i niedomówień. Jedna z nich stała się w ostatnim czasie przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Gmina zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o pojęcie dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1 pkt 9 rozporządzenia w kontekście możliwości pomniejszenia ich o środki przeznaczone na wypłatę przez urząd miasta świadczeń przyznanych na rzecz osób fizycznych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych. Zgodnie z § 2 pkt 10 rozporządzenia, na potrzeby kalkulacji prewspółczynnika, świadczenia takie wyłącza się z dochodu jednostki budżetowej. Podobnego wyłączenia nie przewidziano jednak dla urzędu obsługującego JST. Gmina wskazała, że w 2016 r. wypłaty świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od stycznia do czerwca dokonywał urząd miasta, a od lipca do grudnia – MOPS. Gmina uznała, iż w takim przypadku, wartość świadczeń wypłaconych przez urząd miasta powinna pomniejszać wysokość dochodów tej jednostki, tak samo jak ma to miejsce w przypadku pozostałych jednostek budżetowych (w tym MOPS-u).

Z poglądem tym nie zgodził się Dyrektor KIS, który wskazał, iż, w przeciwieństwie do jednostek budżetowych, z przepisów nie wynika, aby kwoty stanowiące równowartość świadczeń wypłacanych przez urząd miasta podlegały wyłączeniu z kwoty dochodów urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego. Nie ma zatem powodu, aby pomniejszać dochód urzędu miasta o środki wypłacone na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Gmina nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem i zaskarżyła interpretację. Skutecznie. WSA w Lublinie w wyroku z dnia 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Lu 317/18) podniósł, iż literalna wykładnia przepisów rozporządzenia, której dokonał organ prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której te same środki pomniejszają dochody MOPS-u, ale urzędu miasta już nie. Sąd podkreślił, iż poza wykładnią językową, organ powinien przede wszystkim kierować się wykładnią celowościową, a ta nie pozwala zaakceptować stanowiska wyrażonego w interpretacji. Zdaniem Sądu, na potrzeby kalkulacji prewspółczynnika gmina ma zatem prawo do pomniejszenia dochodu urzędu miasta o środki przeznaczone na wypłatę zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>