Pracownicze Plany Kapitałowe przyjęte przez Senat

Senat przyjął bez żadnych poprawek projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta, a planowana data jej wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długoterminowe plany systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60. roku życia lub innych okoliczności wskazanych w ustawie tj. ciężka choroba w rodzinie, pokrycie wkładu własnego. Według założeń rządu PPK ma objąć 11,5 mln osób.

Podstawowe założenia

W rozumieniu projektu ustawy o PPK podmioty zatrudniające to m.in. pracodawcy, zleceniodawcy, czy podmioty, w których działa rada nadzorcza. Natomiast uczestnicy PPK to osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Oznacza to, że ustawą objęci będą głównie pracodawcy oraz zleceniodawcy, jak i również pracownicy i zleceniobiorcy. Stąd, poniższe rozważania będą głównie odnosić się do zatrudnienia, jednak tożsame obowiązki spoczywają na pozostałych podmiotach zatrudniających oraz uczestników PPK.

Prowadzenie PPK jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast samo przystąpienie pracownika jest już dobrowolne. Pracownik może zrezygnować z PPK i złożyć stosowne oświadczenie (powtarzalne co 4 lata). Pracownik może być też stroną więcej niż jednego PPK.

System PPK polega na zawarciu przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u pracodawcy. W przypadku, gdy nie została powołana taka organizacja, pracodawca działa w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Instytucją finansową może być m.in. fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń. Na podstawie zawartej umowy, odkładane pieniądze ze składek uiszczanych przez pracodawcę i pracownika są następnie zarządzane przez wybraną instytucje finansową, która inwestuje zgromadzone oszczędności w oparciu o politykę inwestycyjna funduszu. Oznacza to, że środki gromadzone w ramach PPK mają stanowić własność uczestnika PPK.

Wysokość składek

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą zobowiązani odprowadzać składki do PPK. Oprócz obowiązkowych składek możliwe będzie również odprowadzanie składek fakultatywnych. I tak:

  • dla podmiotu zatrudniającego – wpłata podstawowa została przewidziana w wysokości 1,5% wynagrodzenia, natomiast wpłata dodatkowa – do wysokości 2,5% wynagrodzenia
  • dla uczestnika PPK – wpłata podstawowa została wynosi 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, a wpłata dodatkowa została ustalona do wysokości 2% wynagrodzenia.

Maksymalna składka wpłacana zarówno przez podmiot zatrudniający jak i uczestnika PPK wynosi 8% wynagrodzenia.

Z Funduszu Pracy finansowana jest wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłata roczna w wysokości 240 zł.

Po osiągnięciu 60. roku życia wypłata 25% zgromadzonych środków dokonywana jest jednorazowo, natomiast pozostała część w 120 ratach miesięcznie lub na wniosek uczestnika PPK w mniejszej liczbie rat.

Harmonogram wdrażania PPK

PPK będzie wdrażany stopniowo, w zależności od liczby zatrudnianych w przedsiębiorstwie osób i będzie obowiązkowy:

  •  Od 1 lipca 2019 r. – podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  • Od 1 stycznia 2020 r. – podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
  • Od 1 lipca 2020 r. – podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Od 1 stycznia 2021 r. – pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Przepisy ustawy nie będą obejmować podmiotów, które w dniu 1 lipca 2019 r. będą prowadzić PPE oraz odprowadzać składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Chcesz wiedzieć więcej o PPK? Zapraszamy do obejrzenia bezpłatnego, otwartego szkolenia online „Webcast EY: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wchodzą w życie – program emerytalny jako narzędzie motywacji pracowników”.

Zobacz webcast


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>