PPK: obowiązek dla największych firm już od stycznia 2019 r.

Wejście Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) nałoży na pracodawców obowiązek odprowadzania dodatkowej składki.

Rząd ogłosił od dawna zapowiadane szczegóły reformy emerytalnej. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych ustawę, która zakłada wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK są pomysłem rządu na oszczędzanie na emeryturę przez obowiązkowe odprowadzanie składek zarówno przez uczestników planu, jak i przez podmiot zatrudniający.

Plan będzie obowiązywał firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę. Od początku 2019 r. obejmie on przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych dopiero od połowy 2020 r.

Firmy zobowiązane do założenia PPK

Obowiązywać będzie tzw. “automatyczny zapis” osób zatrudnionych w wieku do 55 roku życia (osoby mające powyżej 55 lat do 70 roku życia będą mogły dobrowolnie przystąpić do planu). Uczestnik będzie miał możliwość odstąpienia od udziału w planie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o rezygnacji, jednakże po dwóch latach podmiot zatrudniający ponownie będzie zobowiązany do wpłacenia składek na PPK uczestnika.

Poza osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, uczestnictwo w planie ma obowiązywać:

• członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych
• osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia oraz zleceniodawcę
• członków rad nadzorczych oraz podmioty, w których działa rada nadzorcza

Projekt ustawy określa ponadto sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem PPK oraz za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK (kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat).

Wysokość składek

Podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do odprowadzania do PPK 1,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika. Będzie mógł również podwyższyć wpłaty o składkę dodatkową w wysokości do 2,5 proc., więc w sumie może wpłacać do PPK na rzecz uczestnika do 4 proc. podstawy. Wg. projektu ustawy wysokość składki dodatkowej może być uzależniona wyłącznie od stażu zatrudnienia w danym podmiocie.

Wysokość składek PPK

Uczestnik będzie musiał odprowadzać do PPK 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i będzie miał możliwość wpłat dodatkowych do 2 proc, co daje mu możliwość wpłacania do PPK do 4 proc. swojego wynagrodzenia. Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji przystąpienia do PPK.

Odprowadzana składka (podmiotu zatrudniającego i uczestnika) może więc wynieść łącznie od 3,5 proc., do 8 proc.

Składki wnoszone przez podmiot zarządzający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Będą też mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu podmiotu zatrudniającego.

Składki wnoszone do PPK przez uczestnika będą odprowadzane od jego wynagrodzenia po opodatkowaniu.

Zachęty

Rząd chce zachęcić Polaków do oszczędzania w ramach PPK oferując dopłaty ze strony państwa (poprzez Fundusz Pracy):

  • składka powitalna: 250 zł (dla osób, które odprowadzą minimum 3 pierwsze składki uczestnika i wejdą do systemu przed końcem 2020 r.)
  • dopłata roczna: 240 zł (dla osób, które w danym roku kalendarzowym zgromadziły na rachunku w PPK składki w wysokości równej co najmniej kwocie składek podstawowych, należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.)

Wyłączenia

Z obowiązku prowadzenia PPK mają być zwolnione:

  • podmioty, które prowadzą PPE i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia
  • mikroprzedsiębiorcy (jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o odstąpieniu od PPK)
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Efekty wprowadzenia PPK dla pracodawców:

Zmieni się postrzeganie planu emerytalnego opłacanego przez pracodawcę. Obecnie PPE są atrakcyjnym benefitem, po wejściu w życie ustawy, PPK mogą stać się stopniowo standardem dla pracowników.
Wejście w życie ustawy o PPK wymusi dodatkowe koszty na pracodawcach. Firmy będą musiały uwzględnić dodatkowe koszty zatrudnienia. Poniosą też koszty dostosowania do funkcjonowania PPK (oprócz zwiększonych kosztów wynagrodzenia będą to m.in. koszty obsługi produktu, szkoleń, dostosowania systemów kadrowo-płacowych).

Rząd prognozuje, że do PPK przystąpi docelowo 8,5 mln osób. Obecnie, jedynie 395,6 tys. pracowników jest objętych Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) – wynika z danych UKNF.

Z szacunków EY wynika, że jedynie 20-30 proc. dużych pracodawców oferuje rozwiązania emerytalne lub oszczędnościowe, z czego około połowa prowadzi PPE. Tymczasem programy emerytalne poprawiają atrakcyjność oferty pracodawcy dla pracownika i umożliwiają zwiększenie retencji kadr.

Publikacja projektu ustawy o PPK, jasno określiła zasady działania planu. Przewidują one między innymi możliwość prowadzenia PPE zamiast PPK. Największym pracodawcom, którzy chcą wykorzystać tę możliwość zostało niewiele czasu na wdrożenie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu o zmianach w systemie emerytalnym.

Więcej informacji o webcaście


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>